Activiteiten


“Het geluid van de shofar” door Eliyahu ben Haim

Geluid van de Shofarshofar

door Elihau ben Haim (Intercessors of Israel)

De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk. Exodus 13:21-22 (NBG-1951)

vertaling door A.L. Monster

Pillar of Defense – Wolkkolom

De operatie “Wolkkolom”, de laatste strijd van Israël met Hamas in Gaza, is nu voorbij. Aangezien het alarmgeloei van de sirenes is gestopt en de rust is weergekeerd zou het goed zijn om te onderzoeken en te bekijken wat we van dit conflict hebben geleerd. Ja, het eerste wat iedereen weet en ermee eens is, dat dit conflict niet voorbij is en dat er iets rampspoedigs voor nodig is om tot een slotconclusie te komen.

Een van de redenen is, dat terwijl Israël de militaire macht heeft om Hamas te vernietigen, het land noch de wil noch het verlangen heeft om dit op dit moment te doen. Daar zijn een aantal redenen voor. De vernietiging van Hamas als een politieke macht zou ofwel het opnieuw bezetten van Gaza of het overdragen aan de Palestijnse Autoriteit betekenen. Geen van beide opties heeft veel aantrekkingskracht voor de meeste Israëli’s. En hoewel ik weet dat Gaza deel uitmaakt van de erfenis van Juda en ik in 2005 vurig bad, dat we er niet uit zouden terugtrekken, lijkt het me gewoon niet het juiste moment om nu terug te gaan, terwijl er 1,5 miljoen fanatieke moslims wonen. Ik realiseer me steeds meer, dat wat wij preken op de preekstoel niet altijd een politieke of militaire optie is. Ook zou, om Hamas te verpletteren, een omvangrijke veldtocht op de grond noodzakelijk zijn, resulterend in een groot aantal slachtoffers. Hier waren ik en de meeste Israëli’s het niet eens met de beslissing van onze regering om Gaza niet vanaf de grond aan te vallen. Alhoewel ook hier waren mijn gevoelens niet zwart en wit. Mijn zoon Seth was op de grens met Gaza zich voorbereidend om naar binnen te trekken. Een groot deel van het IFI team had kinderen die, ofwel hun verplichte militaire dienst vervulden, of voor de slag waren opgeroepen. Zeker zijn we allemaal opgelucht dat onze zonen veilig en gezond zijn. De overgrote meerderheid van de verwachte slachtoffers zouden de burgers van Gaza zijn geweest, die te midden van Hamas bunkers en raketafvuurposities leven. Dit is het verschijnsel “menselijk schild”, dat Hezbollah in Libanon ook toepast. De verwachte internationale druk op Israël in antwoord op de hoge aantallen moslim burgerdoden werd iets, dat de Israëlische regering niet wilde riskeren. Maar het feit, dat we 40.000 mannen voor het leger opriepen met orders voor noodsituatie, waarvan er velen, klaar om binnen te vallen, bij de grens met Gaza waren gelegerd, was zeker een beslissende factor voor de bereidwilligheid van Hamas om akkoord te gaan met een staakt-het-vuren.

Meer dan ooit tevoren ben ik getroffen door het kwaad en de volslagen verdorvenheid van de islam en van degenen, die deze godsdienst fundamenteel volgen. Toen Hamas raketten afvuurde op Jeruzalem hadden ze net zoveel kans om een Arabier te raken als een Jood. Ze hadden net zoveel kans om een van hun “heilige plaatsen” te raken als één van ons. Het kon hen niet schelen. En wat te denken van de Israëlische Arabieren die juichten van hun daken toen Tel Aviv en Jeruzalem werden aangevallen? Zeker, het was niet heel de Israëlisch-Arabische gemeenschap, maar het was een aanzienlijk aantal. Hanna, mijn vrouw, is een gids en ze werkte op de dag, dat de bus in Tel Aviv werd getroffen door een bomaanslag. Zij zat in een restaurant aan een tafel voor de gidsen en hun chauffeurs. Allen waren Israëlische Arabieren, behalve de chauffeur van Hanna. Ze hadden net gehoord over de bomaanslag op de bus en de Arabische gidsen en chauffeurs vierden het. De begeerte onder de moslims naar joods bloed is niet menselijk, maar duivels. Veel mensen, die kritiek hebben op Israël en “christelijke zionisten” beschuldigen ons van het ontmenselijken van de Palestijnen. Ik geloof niet dat het waar is, maar wat waar is, is dat zij en de andere Jodenhatende moslims zichzelf ontmenselijken. De gepassioneerde bloeddorst, die ze vertonen is niet eens in het dierenrijk te vinden – op zeer zeldzame uitzonderingen na: de mensetende tijgers, enz.

Als het gaat om Israël, is de zogenaamde beschaafde wereld niet veel beter. Nee, zij hebben (meestal) niet de bloeddorst, maar ook zij hechten geen erg hoge waarde aan het joodse leven. Welke natie klaagde, toen Hamas duizenden raketten afvuurde op Zuid-Israël? Zolang Israël bereid was om de aanvallen lijdend te ondergaan, zei geen andere natie iets tegen Hamas. Toen Israël uiteindelijk besloot, dat we moesten reageren, gaven de meeste landen een terughoudend “OK”, maar waarschuwden ons, dat onze reactie “proportioneel” en geen grondoffensief moest zijn! In werkelijkheid willen ze meer Israëlische doden, om de doden aan de kant van Gaza uit te balanceren. Dit is werkelijk krankzinnig. Welk land ter wereld wil “proportionele” slachtoffers hebben? Is dit de manier waarop enig ander land een oorlog zou voeren?

Tijdens deze operatie tegen Hamas, stuurde Israël dagelijks voedsel en medicijnen naar Gaza. We zijn tijdens de 8 dagen van gevechten doorgegaan met Gaza van water en elektriciteit te voorzien, terwijl ze onze natie bleven bombarderen met 1.500 raketten. Proportionaliteit!

We vechten tegen een vijand, die onze burgerbevolking terroriseert, die verkondigt dat ze niet zullen stoppen totdat iedere Jood in Israël ofwel dood, of in de zee gedreven is. Dus wat is proportioneel? Welke wiskundige formule deze naties gebruiken, begrijp ik niet en ik geloof niet dat het een hemelse formule is.

Hamas is de geestelijke dochter van de Egyptische Moslim Broederschap, die nu in Egypte regeert. Het handvest van Hamas omvat:

Preambule:

Israël zal bestaan en zal blijven bestaan tot de islam het zal vernietigen, net zoals het anderen ervoor vernietigde.

Artikel 7

De Dag des Oordeels zal niet tot stand komen totdat moslims Joden bestrijden en hen doden. Dan zullen de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen en de rotsen en bomen zullen uitroepen: O moslim, een Jood verbergt zich achter mij, kom en dood hem.

Artikel 13

[Vrede] initiatieven en zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties zijn in tegenspraak met de uitgangspunten van de Islamitische Verzetsbeweging… Die conferenties zijn niet meer dan een middel om de ongelovigen als arbiter in de landen van de islam te benoemen… Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem, behalve door Jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts een verspilling van tijd, een oefening in futiliteit.

Dit is het onmenselijke gezicht van de vijand waartegen we vechten.

Terwijl het Gods verlangen is dat alle mensen behouden worden (1 Tim. 2:4), heeft Hij ons ook de vrije wil gegeven en de meesten komen jammer genoeg niet tot de zaligmakende kennis van Zijn genade.

Palestijnse staat bij de V.N.

En wat te denken van de andere helft van onze Palestijnse vijand? De P.A. heeft een verzoekschrift ingediend bij de Verenigde Naties om de verlening van de status van niet-lid staat. En die bastions van de westerse beschaving, zoals Frankrijk, Spanje, Denemarken en Zwitserland, die zo bezorgd waren over de Israëlische evenredigheid stemmen voor een Palestijnse staat en negeren volledig en vernietigen zelfs het vroeger internationaal overeengekomen criterium van een onderhandelde oplossing. De feiten, dat de Palestijnen aan geen van de criteria voor het bestaan als natie voldoen en niet kunnen overleven zonder internationale hulp, schijnt niet van belang te zijn.

De Palestijnen hebben geweigerd te onderhandelen in goed vertrouwen, dus vragen ze hun vrienden in de VN om hen de prijs gratis geven. Geen onderhandelingen, geen compromissen. Voormalig minister-president Barak bood Arafat een staat en zelfs een verdeling van Jeruzalem aan. Arafat besprak het zelfs nooit, hij verliet Camp David en begon de oorlog, de Tweede Intifada genoemd. Voormalig minister-president Olmert bood Mohammed Abbas een staat en een verdeling van Jeruzalem aan en Abbas zei, dat hij erover zou nadenken. Dat was in 2008 en ik denk, dat hij eindelijk gestopt is met denken en nu naar de VN is gegaan, in plaats van met Israël te onderhandelen. Premier Netanyahu onderwierp zich aan de vraag van de Amerikaanse president Obama voor een bevriezing van de nederzettingen om de onderhandelingen met de P.A. opnieuw te starten en hij bevroor de bouw van nederzettingen gedurende 10 maanden. Gedurende 9 ½ maand weigerde Abbas te onderhandelen en toen de 10 maanden voorbij waren, maakte hij van een bevriezing van de nederzettingen met inbegrip van Jeruzalem een nieuwe eis voor onderhandelingen.

Terwijl Abbas en de Palestijnse Autoriteit als de gematigde tak van de Palestijnen worden beschouwd, hebben ze in werkelijkheid hetzelfde doel als Hamas, de vernietiging van Israël.

Beantwoord gebed – Iron Dome

Gedurende vele jaren hebben we gebeden, dat Israëlische wetenschappers oorlogswapens zouden ontwikkelen, die de vijand zouden verrassen en overwinning zouden brengen door hun toepassing. Iron Dome, het antiraket verdedigingssysteem op korte afstand van Israël bewees zichzelf in de operatie Wolkkolom door een slagingspercentage van ten minste 85% te registreren. Dit is een wapensysteem, dat het Israëlische leger niet wilde, een systeem, waarvan het Amerikaanse leger dacht, dat het onmogelijk kon werken. Onze Minister van Defensie in 2006 schoof het militaire commando terzijde en gaf het startsein voor Iron Dome. Gecombineerd met het Arrow lange afstandssysteem en het binnenkort operationele Davids Sling middellange afstandssysteem, zal Israël het enige werkende geïntegreerde raketafweersysteem in de wereld hebben.

Israëlische verkiezingen – januari 22, 2013

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland.

1 Tim 2:1-3

Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft.

Rom 13:3-4

Met de Amerikaanse verkiezingen voorbij, is Israël zich aan het voorbereiden voor zeer belangrijke, zelfs beslissende verkiezingen op 22 januari 2013. In dit zeer vroege stadium van het verkiezingsproces kennen we niet eens alle partijen en de samenstelling van hun lijsten. (In Israël stemt u voor een lijst – een partij, niet een individu.) We weten wel dat de Likud partij van Premier Netanyahu deelneemt aan een gezamenlijke lijst met de partij Yisrael Betaynu (Israël, mijn thuis) van minister van Buitenlandse Zaken Lieberman. Dit is geen fusie van partijen, maar een gemeenschappelijke lijst die hopelijk de grootste partij in de volgende Knesset zal worden en zo in staat zal zijn om de regering te vormen.

Kadima, mislukte partij van Ariel Sharon, is al een campagne op aanplakborden aan het voeren tegen de premier met de waarschuwing, dat hij ons een nucleaire oorlog kan brengen. Natuurlijk is dit feitelijk precies het tegenovergestelde van wat Premier Netanyahu wil. Zijn bedoeling is glashelder gedurende meer dan 30 jaar, “Stop Iran voordat ze de bom krijgt.”

Ik denk eerlijk gezegd niet, dat de Israëlische kiezers zullen worden beïnvloed door dit soort van angst zaaien. We weten allemaal dat we in een erg slechte omgeving leven, die elke dag slechter wordt. Israëli’s zijn niet op zoek naar een oorlog. Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat ten oorlog trekken soms het betere en alleen juiste antwoord is op de dreigingen, die opdoemen uit Iran, Gaza, Libanon en Syrië. Dat is natuurlijk alleen de lijst van bedreigingen van vandaag. Morgen kunnen ze Egypte, Jordanië, Turkije en andere omvatten.

Terwijl premier Netanyahu verre van perfect is als de premier van Israël, is hij zeker de beste kandidaat van al degenen, die het tegen hem opnemen. We hebben sterk geloofd tijdens de afgelopen vier jaar, dat God onze gebeden beantwoordde om Netanyahu de volgende Premier te laten worden We baden voor een man door wie God kon worden verheerlijkt en die de juiste was om Israël te leiden in deze kritieke tijd.

Premier Netanyahu bestudeert de Bijbel wekelijks. Op shabbat met zijn zoon en op vrijdag heeft hij een Bijbelstudie in zijn woonplaats. Hij is pas de derde Premier, die een dergelijke Bijbelstudie heeft. De anderen waren David Ben-Gurion en Menachem Begin. We weten dat Netanyahu een perspectief als historicus heeft op zowel het herstel van Israël als de Iraanse nucleaire dreiging. Enkele jaren geleden, toen hij in Auschwitz was, citeerde hij Ezechiël 37:1-14 en verkondigde daadwerkelijk, dat die verzen waren vervuld met de wedergeboorte van Israël. We blijven bidden, dat God verheerlijkt zal worden in tijden die alleen steeds kritieker worden. Dus totdat God ons iets anders toont blijven we bidden voor Netanyahu’s herverkiezing.

Internationale gebedsconferentie Jeruzalem
Januari 21 – 28, 2013
“A World Upside Down” (Een wereld ondersteboven gekeerd)

Het thema van de gebedsconferentie van dit jaar is “A World Upside Down” (Eenwereld ondersteboven gekeerd) en we zien elke dag meer de waarheid van die verklaring.

De Israëlische verkiezingen zullen worden gehouden op 22 januari, op de dag na de opening van de IPCJ 2013 (Internationale gebedsconferentie Jeruzalem). Dus zullen we bidden op de avond voor de verkiezingen en de week waarin de coalitieonderhandelingen beginnen. Ik geloof, dat dit een Kairos moment voor ons is. Kairos (καιρός) is een antiek Grieks woord, dat betekent het juiste of passende moment (het moment suprême). U zult opmerken dat de IPCJ van 2013 een week eerder is dan we nu gedurende vele jaren hebben gehad.

We hebben veel speciale weken gezien, die gebeurden tijdens de IPCJ met inbegrip van de “Arabische lente” in januari 2011 (we zeiden precies op dat moment dat dit geen “Arabische lente”, maar een “Islamitische Winter” was). Deze keer weten we al van ten minste één zeer belangrijke gebeurtenis (de Israëlische verkiezingen), die zal plaats vinden tijdens onze tijd met elkaar.

Als de Heer u geroepen heeft om naar de IPCJ 2013 te komen, luister dan naar zijn oproep om te komen en sta met ons in Jeruzalem als één van Zijn Wachters van Jeruzalem op dit kritieke moment. Zoals ik heb geschreven zal deze verkiezing voor Israël van gelijk vitaal belang zijn als de Amerikaanse verkiezingen in 2012 waren.

Er zal een gebedstour zijn volgend op de conferentie en wij zullen op woensdag 23 januari naar de Knesset gaan om ter plaatse te bidden.

Voor meer informatie over de conferentie en de toer en hoe u zich kunt aanmelden voor de wekelijkse gebedspunten van IFI kunt u gaan naar www.ifi.org.il

Bid voor:

  • Het zo lang duren van het staakt-het-vuren met Hamas als God het wil. Het zou geweldig zijn voor de lang lijdende mensen in het zuiden om een goede onderbreking te krijgen van de terreur van de raketten.

Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt.

Psalmen 91:5

  • Het voor de IDF hebben van bruikbare informatie over de beweging van nieuwe raketten en andere wapens in Gaza en de middelen, plannen en de wil om die herbevoorrading te stoppen.
  • De voortdurende openbaring aan de wereld en in het bijzonder aan de Kerk van het kwaad, de demonische aard van de islam en de onderdrukkende slavernij, waaronder de moslims leven.
  • Het verpletterend winnen van de verkiezingen op 22 januari 2013 door de gecombineerde Likud/Yisrael Betanu Partij van Premier Netanyahu. Geen enkele partij in de geschiedenis van Israël had 61 zetels, zodat ze zelf konden regeren. Israëlische regeringen zijn altijd coalities geweest, maar hoe groter de voornaamste partij is, hoe gemakkelijker het voor hen is om te regeren.
  • Het geconcentreerd blijven van de Israëlische regering, inlichtingendiensten en het leger op het Iraanse nucleaire project.
  • Het kennen door de Israëlische regering van de juiste reactie ten opzichte van de PA nadat aan deze de nieuwe status werd toegekend.

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Numeri 6:24-26

Eliyahu Ben-Haim
Jeruzalem, 30 november 2012

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel