Activiteiten


Lance Lambert – Midden-Oosten Update

In oktober 2012 heeft Lance Lambert een toespraak gehouden. Deze toespraak is te vinden op zijn website.

Lance Lambert benoemt ook bijzondere gebeurtenissen die er staan te gebeuren. Hij legt uit over de tekenen aan de hemel,  bloedrode maan en een verduisterde zon.

Wat betekent dit?Pillar of Fire heeft deze update laten vertalen omdat de boodschap naar onze mening erg profetisch en belangrijk is.

Lance Lambert

MIDDEN-OOSTEN UPDATE – OKTOBER 2012 (vertaling: A. Monster)

 Dit is Lance Lambert met mijn update voor oktober 2012.

Het Joodse jaar 5772, of het Romeinse jaar 2012, is een zeer moeilijk jaar geweest. Israël heeft gedurende die tijd in een bijna voortdurende oorlogssfeer geleefd – de verwachte oorlog, is steeds weer uitgesteld. De laatste voorspelling was van voor Soekot en de Amerikaanse verkiezingen op de 6de november. Dit is nu doorgeschoven naar het voorjaar van 2013, na de verkiezing van Israël.

Laten we het woord van God lezen.

Allereerst Klaagliederen, hoofdstuk 3, de verzen 21 tot 24: “Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen:  Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op,  elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen.”[Alle Schriftgedeelten zijn ontleend aan de NBG – 1951.]

Ik wil vanuit het Evangelie van Lucas, het Nieuwe Testament, toevoegen de woorden van de Here Jezus, in hoofdstuk 21 vers 25-28,: “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”

Daaropvolgend vanuit het Oude Testament – het Oude Verbond, Psalm 27, vers 4: Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.”

En tot slot – een heel bekende psalm – Psalm 121:1-4: “ Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,  uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

Naar mijn mening zullen de komende drie jaar, cruciaal en strategisch zijn, in de vervulling van Gods plan met Israël- iets enorms naar mijn mening.  Het is om deze reden dat ik geloof dat de Heer mij Psalm 121 en die eerste vier verzen gaf. De Heer zal heel Zijn plan met Israël waarmaken.

In deze update zal ik spreken over de wereldwijde recessie, de economische crisis, de natuurrampen en de donkere vooruitzichten, op dit moment. Vervolgens zal ik spreken over de “Arabische lente” en de gevolgen daarvan voor Israël. Ook zal ik spreken over de poging van de Palestijnse Autoriteit voor erkenning door de VN als staat. Ze willen dat hun “status van waarnemer” wordt opgewaardeerd naar een erkenning van soevereiniteit en de aanhoudende vastbeslotenheid om het Beloofde Land, naar ‘hun’ behoefte te verdelen.

Daarna zal ik spreken over Iran. De recente schending van het luchtruim van Israël door een drone – was het Hezbollah, of Iran, of beide? Wat zou die drone betekenen? Ik zal ook spreken over de Amerikaanse verkiezingen, op 6 november en de Israëlische verkiezingen- we weten op dit moment de precieze datum niet, maar het zal voor februari zijn – waarschijnlijk ergens in januari.

Ten slotte zal ik het hebben over de tekenen aan de zon en de maan in 2014 en 2015. Wat betekenen deze tekenen?

Allereerst het wereldtoneel.

Het lijkt erop dat de economische neergang de hele wereld heeft geraakt, met inbegrip van India en China. Ondanks herhaalde verklaringen dat de zaken steeds beter worden – beter lijken, zijn de echte vooruitzichten van de wereld donker. De zeer sombere waarschuwingen onlangs geuit door de leiders van het Internationaal Monetair Fonds, met name aan de Verenigde Staten en de eurozone, zijn niet zo bemoedigend. Door de wereldwijd toenemende inflatie, vooral wat betreft levensmiddelen, de demonstraties, de rellen en ga zo maar door, we veel meer zouden kunnen zeggen. Het is niet alleen zo in Griekenland, Spanje en Italië en Portugal, maar ook zelfs in Japan, Duitsland en Nederland.

Het diepe gevoel van bitterheid is duidelijk te zien in de ontvangst van Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland, tijdens haar bezoek aan Griekenland.

De bezuinigingsmaatregelen hebben ieder Grieks herstel kansloos gemaakt. En men heeft grote sympathie voor het Griekse volk. Wanneer u gepensioeneerd bent, en u jarenlang premie heeft betaald en uw pensioenuitkering wordt ineens 13% lager en wanneer een kwart van het ambtenarenapparaat wordt ontslagen, en de werkloosheid stijgt in alle Europese landen en in de Verenigde Staten, dan is er een reden tot grote bezorgdheid.

Daarbovenop is er ook de klimaatverandering. We hebben overstromingen, bosbranden, droogte, we hebben grote hitte en strenge koude. Tyfoons, orkanen, tornado’s, aardbevingen en zo kunt u doorgaan. Er zijn altijd natuurrampen geweest, maar nu lijken ze nooit te stoppen. Naar mijn mening zal deze situatie langzaam nog slechter worden, terwijl de naties de verdeling van het Beloofde Land ondersteunen. Het is als het oordeel van God over Egypte, met de tien plagen, dat eindigde met de bevrijding van Israël.

Zo is het ook hiermee, naar mijn mening, nogmaals, dat de Heer niet zal stoppen totdat Hij het heeft gedaan.

Terug naar het Midden-Oosten en ik zal enkele dingen zeggen over die regio.

Het is een zeer “heftige” tijd en het gaat moeilijk in het Midden Oosten. De Arabische lente heeft geleid tot een triomf van het Moslim Broederschap in Tunesië, Libië en Egypte en voor de strijd die nu gaande is in Syrië geldt hetzelfde. Het is zelfs zo in Jemen en is nu ook begonnen met problemen te veroorzaken in Jordanië, dat tot dusver zeer stabiel was. Dit is een heel ernstige ontwikkeling voor Israël. Het land is praktisch omringd door een beweging, die is verboden in bijna elke Arabische staat vanwege haar doelstelling en reglement, om de regering omver te werpen en deze te vervangen door een militante, islamitische regering.

Alleen Jordanië, zoals ik al zei, lijkt duidelijk en stabiel, maar nu, heeft zelfs Jordanië problemen met het Moslim Broederschap. De recente demonstraties, in de laatste dagen, waren niet klein, maar letterlijk reusachtig. De situatie in Jemen is nog steeds niet beslist en Syrië is in een gewelddadige burgeroorlog gewikkeld. In Syrië is het de soennitische Moslimbroederschap tegen president Assad en de sjiieten en de Alawieten, die een kleine sekte zijn binnen de Shia. Wat er gebeurt in Syrië, destabiliseert Jordanië, Libanon en zelfs Griekenland en Turkije. Op dit moment lijkt de zege van de Moslim Broederschap gematigd. De media noemden bijvoorbeeld de winnaars van de verkiezingen in Tunesië, “gematigde islamisten.”

Ook president Morsi van Egypte wordt beschreven als een “gematigde islamist.” Maar hoelang zal deze matigheid duren? Wat gebeurt er in de toekomst? In Tunesië zijn er al zeer reële problemen en er waren demonstraties en nog veel meer en hetzelfde gebeurde zelfs in Egypte. Zoals Hamas en Iran, is het Moslim Broederschap van mening, dat Israël moet worden geëlimineerd. Je kunt wel stellen dat deze hele situatie zeer ernstig is voor Israël, behalve voor God. Er is een prachtig klein vers in de Efeze brief van de apostel Paulus dat precies deze woorden heeft: “maar God, in Zijn grote genade.”

Ik herinner me Dr. Lloyd Jones, die gedurende zes maanden predikte over deze twee woorden: “maar God.”

Even terug naar Israël.

Netanyahu heeft verkiezingen uitgeschreven voor, zo vroeg mogelijk, waarschijnlijk zoals ik al heb gezegd, in januari. Wat zullen we daarover zeggen? Hij is niet in staat geweest de begroting door de regering te krijgen en hij heeft zich gerealiseerd, dat hij dat in januari of februari nog steeds niet kan, dus naar zijn mening zijn vroege verkiezing de beste manier om het probleem op te lossen.

Israël leefde in een gespannen en stressvolle tijd de laatste paar jaren. Komt er een oorlog, of niet? Het is er niet gemakkelijker op geworden door de penetratie van een drone – een onbemand vliegtuig – in het luchtruim van Israël, een paar weken geleden. Waar kwam het vandaan en met welk doel? Het werd door de Israëlische luchtmacht in stukken geschoten in het zuiden van Israël. Er wordt nu aangenomen dat het van Hezbollah in Libanon kwam. Was het een testvlucht, of was het een verkenning, of was het een test van Iran, Hezbollah en Hamas, over de vraag of biologische of chemische wapens zouden kunnen worden vervoerd door een drone – en hoe ver ze konden gaan? Wat de reden ervoor ook was, het is een nieuwe, zorgwekkende ontwikkeling. Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Netanyahu is een sterk en oprecht leider en won lof voor zijn herverkiezing. Moge de Heer hem behouden, hem versterken en hem wijsheid geven. De Israëlische politiek is als een mijnenveld. Om te onderhandelen in dit politieke mijnenveld is de wijsheid en de leiding van God nodig. We moeten bidden voor Netanyahu en voor zijn herverkiezing.

Hierbij, wil ik opnieuw – betreffende het Midden-Oosten – iets zeggen over de Palestijnse Autoriteit. Deze is op zoek naar erkenning door de VN als een niet-lid staat van de Verenigde Naties. Het wil worden opgewaardeerd van “de status van waarnemer” tot soevereine staat. Dit zou hen in staat stellen veel invloed in verschillende organen van de VN te vergaren. Wanneer deze aanvraag succesvol is, zal het concreet de verdeling van het Land – het Beloofde Land – in gang zetten met grote angstige gevolgen. Het is de verdeling van het beloofde land, dat de Heer zo boos heeft gemaakt en alle problemen heeft veroorzaakt, die we nu zien – niet alleen economisch, maar ook klimatologisch. En bovendien zal het geen garantie zijn voor vrede. Ik denk wel eens dat wij, die Israëli’s zijn, een beetje dom zijn, althans sommigen van ons – want, tenslotte trokken we ons terug uit Hebron.

Dat was eigenlijk terwijl Netanyahu premier was. [hiervóór]. We trokken ons terug uit Hebron en Hebron is sindsdien een broeinest van de militante islam en terrorisme. We trokken ons terug uit Zuid-Libanon en wat hebben we gekregen voor de terugtrekking? Hezbollah – dat meer raketwapens en raketten heeft dan wie ook in het Midden-Oosten, met uitzondering van Syrië. We trokken ons terug uit Gaza en wat hebben we gekregen? Duizenden projectielen en raketten, tot vandaag. En nu gaan we een groot deel van Judea en Samaria geven aan deze Palestijnse staat.

Ik geloof niet, dat er enige garantie is dat het vreedzaam zal zijn. En bovendien, betekent het dat elk deel van Israël zelf, binnen het bereik van projectielen en raketten komt en ik weet niet wat nog meer. Bid voor deze zaak.

Ik zie dat de Europese Unie Abbas heeft gewaarschuwd, dat zijn verzoek wat betreft een soevereine staat zeer slechte gevolgen kan hebben.

Dan zal ik iets zeggen over de huidige situatie van Iran. Velen van jullie moeten hebben gehoord van de toespraken van Ahmadinejad op de VN-conferentie, ook op conferentie van de niet-gebonden landen in Iran, en van de VN in New York. Bibi Netanyahu’s toespraak bij de VN was ongelooflijk. Hij trok een rode lijn om op een of andere manier aan iedereen precies duidelijk te maken wat hij gelooft, dat het een punt is, dat niet overschreden kan worden. De productie van plutonium van Iran gaat ongehinderd door, ondanks de VN-conferenties, en de sancties, en nog veel meer. Het is waar dat de sancties tegen Iran bijna de ineenstorting van de rial, de Iraanse munt hebben veroorzaakt. Ze heeft een derde van haar waarde verloren in een week. Wat zal het worden met Iran? Oorlog of geen oorlog? Hier is iets anders waarvoor we moeten bidden.

We kunnen de reacties van de islamitische massa’s zien op een amateurvideo geproduceerd door een Egyptische Koptische christen, die nu een Amerikaans staatsburger is. De werelduitzending van de BBC, noemde hem warempel een “Israëlische Amerikaan” – en voor zover – maar een keer, ik heb nooit een verontschuldiging of een correctie gehoord – misschien was er één. maar het zou meer problemen hebben kunnen veroorzakent, hij werd, echter, inderdaad gevangen. Persoonlijk heb ik een enorm respect voor de Koptische christenen. Zij hebben zo’n 1400 jaren van vervolging, vernedering, en martelaarschap door de islam doorstaan. Daarbovenop kwam deze video. Het is de vraag, of het verstandig was om deze video te produceren. Ik denk persoonlijk dat er een meer academische benadering nodig is voor het hele probleem van wie Mohammed was en wat de werkelijke waarheid was. Maar het feit blijft, dat deze man een amateurvideo produceerde en het heeft ongelooflijke resultaten gehad. Laat me u vertellen, ik dacht ooit, in mijn “groene” dagen, dat de islam een zusterreligie was van het Jodendom en het christendom. Ik woonde in Egypte en logeerde bij twee lieve oude dames in Suez, in de High Street en terwijl ik rustte in de middaghitte, hoorde ik een enorm lawaai – een ongelooflijk geluid in High Street en ik ging naar buiten naar het balkon om te kijken en daar zag ik een grote stroom van mannen, alleen mannen, de straat aflopen van de ene zijde van de straat tot de andere zijde, duizenden en ik zag voorop, twee jonge mannen, die werden gesleept.

Op dat moment, kwamen deze twee dames naar buiten, grepen me, ik was nog maar in mijn tienerjaren, en trokken me de kamer in, sloten de ramen en trokken de gordijnen dicht. En zij zeiden: “Ga nooit naar buiten om naar een demonstratie van de Moslim Broederschap te kijken!” Nou zei ik: “Wie zijn die jonge mannen? Ze zijn nog maar net van mijn leeftijd.” Zij zeiden: “Ze zijn waarschijnlijk Kopten, die zijn uitgedaagd op de vleesmarkt over de vraag of de Koran de absolute waarheid is en Mohammed de laatste profeet is. En ze zeiden: “ze aarzelden waarschijnlijk en dat was voldoende.” Ze werden werkelijk gesleept met vleeshaken door hun kaken. Een van hen stierf die nacht en de andere was stom voor de rest van zijn leven. Dat gaf mij kennis van het Moslim Broederschap en van de militante islam. ”Ik zag de voortdurende vernedering van de Koptische Kerk, toen ik, een aantal jaren, in Egypte werkte met een Koptische beweging genaamd “Halas Nufous”, wat betekent “de redding van zielen.”

De bijna wereldwijde rellen, verbrandingen, demonstraties en nog veel meer, laten zien hoe snel een vonk de islam kan ontbranden.

Laat me even iets heel snel zeggen over de Amerikaanse verkiezingen – Ik ga er niet lang op in, maar op 6 november zullen de Amerikanen stemmen. Het is een belangrijke dag, die de richting van de Verenigde Staten zal bepalen voor de komende jaren. Ik geloof dat de Verenigde Staten onder het oordeel van God waren gedurende een aantal jaren. Dit zal bepalen of ze zullen doorgaan onder het toenemende oordeel van God of zullen herstellen. Het lijkt vrij duidelijk, dat het heidens worden van de Verenigde Staten een tegenstrijdigheid met zich meebrengt met haar oorspronkelijke Grondwet en de reden van haar verminderde invloed.

We moeten bidden voor deze verkiezing, dat de wil van God zal worden gedaan, want wie de volgende president wordt, is van invloed op vele naties en niet in het minst op Israël.

Nu wend ik mij tot het onderwerp, dat naar mijn geloof ten grondslag ligt aan een groot deel van mijn bezorgdheid op dit moment en ik vertrouw erop dat de Heer mij zal helpen om hier duidelijkheid over te krijgen:

de tekenen van zon en maan.

Nu kan deze hele kwestie een “velddag” worden voor zonderlingen en voor extremisten, maar het feit blijft, dat in het eerste boek van de Bijbel – Genesis – en in zijn eerste hoofdstuk, ons wordt verteld dat God de zon, de maan en de sterren schiep en zei: “Zij zullen tot tekenen zijn.” Door heel het woord van God, ontdekken we dat de zon, de maan en de sterren zo worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de woorden van de Here Jezus in Lucas 21:25, 26 – ik las er eerder over; “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed.” En de profeet Joël werd bevestigd door de apostel Petrus op Pinksteren, zoals opgetekend in Handelingen, hoofdstuk 2, verzen 20 en 21. Het spreekt van tekenen aan de zon en aan de maan. Dit zijn maar enkele van de vele, vele voorbeelden in het hele woord van God.

Ik zei in het begin van deze update, dat de komende drie jaar cruciaal en strategisch zullen zijn voor de vervulling van Gods plan met Israël. Ik zei, dat iets enorms, in het plan van God ophanden is. Laat ik proberen om het uit te leggen.

In 2014 en 2015 zullen er vier bloedrode manen zijn. Zij zullen eerst komen, in 2014, op de eerste dag van Pesach (Romeinse kalender op 15 april) en op de eerste dag van Soekot (Romeinse kalender 8 oktober). Deze zullen worden gevolgd, in 2015, weer op de eerste dag van Pesach (Romeinse kalender 4 mei) en op de eerste dag van Soekot (Romeinse kalender 28 september). Bovendien is (tussen 2014 en 2015, het Joodse jaar 5775) het een sabbatsjaar. Bovendien zal er ook een totale zonsverduistering zijn, in 2015, op de eerste Nissan (Romeinse kalender 20 maart) en een gedeeltelijke zonsverduistering op Rosj Hasjana. Deze twee dagen markeren eerst het landbouwkundige jaar van Israël, te beginnen met de eerste Nissan, en het burgerlijk jaar, gekenmerkt door Rosj Hasjana, of in dit geval, 13september. Deze gebeurtenissen zijn des te opmerkelijker omdat ze op zulke zeldzame momenten optreden. De volgende keer,dat dit gebeurt zal over honderden jaren zijn. Dat zij zullen vallen op joodse heilige dagen heeft zeker grote betekenis en een bedoeling.

Nu zijn, volgens de rabbijnen, en ik denk, dat ze daarin helemaal gelijk hebben, tekenen van de zon voor de heidenen of de volken en tekenen van de maan  voor Israël, wat betekent, dat God iets over Israël zegt, proberend om aandacht te krijgen voor iets, dat Hij op het punt staat te doen of aan het doen is en ten tweede, iets dat te maken heeft met de Naties.

Bovendien – indien iemand niet overtuigd is- kunt u dit controleren bij de NASA en u zult merken, dat het absoluut juist is. Voorts heb ik een boek in mijn bibliotheek dat elke dag, vanaf de laatste dag van de 19de eeuw, 1899, tot en met 21ste eeuw beschrijft zowel het Romeinse jaar als het Hebreeuwse jaar, ik heb elk van deze data gecontroleerd. Dus heb ik elk van deze zaken gecontroleerd, het is niet van horen zeggen, maar het is een feit.

Nu wil ik nog iets zeggen. Aan dit alles moeten we nog een opmerkelijk feit toevoegen. De laatste keer dat er twee bloedrode manen waren op twee volgende jaren, dat is vier bloedrode manen- was geen honderden jaren geleden, maar in 1949 en in 1950. Met andere woorden, in 1948, op de 14de mei van de Romeinse kalender, was de verklaring van de Onafhankelijkheid van Israël. Bijna onmiddellijk, begon de onafhankelijkheidsoorlog. Vijf Arabische legers vielen Israël aan – drie van hen getraind door de Britten. De Yishuv – de joodse nederzetting teldeop dat moment slechts honderdduizenden – 6 of 700.000. Ze hadden een vliegtuig met een enkele propeller, ze creëerden een soort wapen met blikjes, dat een enorm lawaai maakte, wanneer het werd afgevuurd, we noemden het de Davidka – waardoor de Arabieren dachten dat we een geheim wapen in onze handen hadden. En we hadden ook heel weinig wapens van welke aard dan ook, maar Israël kwam triomfantelijk uit die strijd, met veel meer grondgebied dan het gedacht had.

Nu is het meest opmerkelijke dit: het was geen honderden jaren geleden, en zelfs waren er geen honderden jaren tussen die gebeurtenis en de volgende – in 1967 en 1968, die de bevrijding van Jeruzalem en het nemen van de Sinaï en de hele Westelijke Jordaanoever markeerden – waren er twee bloedrode manen, op de eerste dag van Pesach, en de eerste dag van Soekot. Om deze reden, geloof ik dat God iets van geweldige betekenis zegt. Deze twee gebeurtenissen waren mammoet profetische gebeurtenissen – vervulde profetieën. Zo veel van het profetische woord van God is toegespitst op deze twee gebeurtenissen. Als, zoals ik al zei, dit grote, belangrijke profetieën zijn, die zijn vervuld in de herschepping van de staat Israël, op de 14de mei 1948 en de bevrijding en de terugkeer van Jeruzalem naar het Joodse volk op de 7de juni 1967, zeker, deze vier bloedrode manen – twee in 2014 en 2015 en allemaal op belangrijke Joodse feestdagen – eerste dag van Pascha, de eerste dag van Soekot en twee zonsverduisteringen – een totale en een gedeeltelijke – deze gebeurtenissen, deze tekens moeten zeker enig ernstig en vitaal strategisch belang en betekenis voor ons hebben.

Het voorspelt waarschijnlijk veel conflict, oorlog en problemen, maar op hetzelfde moment, prachtige vervulling van Gods profetische woord en plan. Wat zouden deze vervullingen kunnen zijn? Hier zijn er drie, onder andere, die ik onderstreep als mogelijke vervullingen van het profetische woord van God:

Ten eerste, kan het de redding en verlossing van Israël – van het Huis van Israël, het Joodse volk zijn? Of ten tweede, kan het de herbouw van de Tempel zijn? Dit zou een enorme klap zijn, dat de rug van de militante islam breekt. Het is een interessant feit dat de belangrijkste rabbijnen geloven, dat de tijd voor de herbouw van de Tempel in feite is gekomen. Konden deze gebeurtenissen, tekenen, daarmee iets te maken hebben? De derde mogelijkheid is het herwinnen van de volle omvang van het Beloofde Land overeenkomstig het verbond door God gesloten met Abraham, met Isaak, niet Ismaël, en Jakob, niet Ezau, en zijn nageslacht, terwijl er een generatie van dat nageslacht op het oppervlakte van de aarde is.

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we een periode van ongelooflijke geestelijke betekenis ingaan. Dus alle spanning en druk van deze laatste jaren, heeft naar mijn mening, de neiging te vervagen. Indien, ondanks oorlog en conflict, God – de Almachtige – Zijn plan en doel vervult – Zijn plan, is het de moeite waard. En, ik denk dat het een ongelooflijke zegen is geweest om in zo’n periode te leven. Wat mijzelf betreft kan ik zeggen dat ik precies zo jong was toen Israël werd herschapen. Mij was verteld door een aantal christelijke geestelijken, dat het nooit zou gebeuren, onmogelijk! En het gebeurde. Vervolgens, vatte het hele Midden-Oosten vlam en het is nog steeds zo. Tien oorlogen later, is Israël nog steeds Israël.

En het is hetzelfde met Jeruzalem—ze zeiden, dat het nooit zou gebeuren, maar de HERE Jezus zelf had in het Evangelie van Lucas, Hoofdstuk 21, gezegd “…en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

Naar mijn mening, kwam op de 7de juni 1967-in een oorlog die Israël niet wilde – de Zesdaagse Oorlog, Jeruzalem terug, overeenkomstig woorden van de Messias, Jezus.

Welnu, hier zijn we dan, gericht op een wereld in grote nood, allemaal op zoek naar een of andere “superman”, die op de ene of andere manier een plan voor economisch herstel, financiële stabiliteit en veel meer zal verwezenlijken. Maar hij is tot nog toe niet verschenen. Ik weet niet wat het allemaal betekent, behalve dat ik het diepste gevoel in mijn geest had, dat er in het geheim iets groots bestaat en we zullen zien wat het is.

Wees niet bang, maar vertrouw op de HEER. Geloof is iets ongelooflijks—het is door God gegeven. Toen Abraham God geloofde wat betreft de geboorte van Isaak, werd hij getest tot het uiterste, maar hij geloofde en geloofde en geloofde. Hij maakte fouten, maar hij geloofde en het werd hem toegerekend als rechtvaardigheid.

Het is dus van geloof tot geloof, dat we voortbewegen in dit leven. Maar de gerechtvaardigde zal leven volgens het beginsel van het geloof. Daarom moeten we niet bang zijn. Maar zoals ik lees in Psalm 27, het is een psalm. die alles te maken heeft met de oorlog, alles te maken heeft met mensen, naties, volkeren, die de psalmist omgeven en hem willen kannibaliseren en “hem opeten” -het is precies de huidige situatie. Ze willen het land “opeten”, ze willen het verdelen, ze willen het verslinden, ze willen het voor zichzelf. Ze zijn klaar om alles ervan te omvatten… Ik geloof voor geen enkel moment, dat wat Mahmoud Abbas zegt over een “vreedzame Palestijnse staat” naast ons is, waar is.

Het feit is dat onze geschiedenis ons in de laatste jaren, laatste decennia vertelt, dat elke keer als ze een van deze soort ineenstortingen aan onze kant hebben en we geven ze… het een centrum voor problemen en terrorisme wordt. De haat jegens ons is iets, dat zo oud is als de geschiedenis zelf. Antisemitisme is de oudste haat in de wereld en de het meest continue. En waarom? Omdat het iets te maken heeft met satan en hij is niet dood. Hij is heel levend.

Daarom hebben we hoop. Ik lees, dat psalm 27, gevuld met al deze dingen over al  verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.”

 Luister naar mij. Als we mensen van een stuk zijn, hebben we niets te vrezen. Dus laat me afsluiten door dit te zeggen. We gaan het Joodse jaar 5773, of het Romeinse jaar 2013 in, vanaf de 1ste januari met geloof in God. Hij zal weer zegevieren over het kwaad en de duisternis en een verder groter deel van zijn doel vervullen. Zou er iets wonderlijker kunnen zijn?

Lance Lambert

Oktober 2012

Deel dit artikel

4 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-1158">
Lion
Op 26 mei 2013 om 8:33 pm uur

Dit is een heel interessant artikel. Ik zou zeggen niets is toevallig.
G’d heeft wel degelijk een plan voor ogen, het woord is hier duidelijk over. Het is een teken van hoop voor een ieder die gelooft in de G’d van Israël, de G’d van Abraham, Isaäc en Jacob. De G’d van Yeshua onze Messias en Verlosser.

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-1151">
Hadassah
Op 25 mei 2013 om 3:29 pm uur

Enige jaren geleden kreeg ik de video´s van Mark Biltz onder ogen met zijn uitleg over de bloedrode manen.Later kwamen daar nog meer info over.Frappant dat we dit in deze tijd mogen gaan weten.Waarom mogen zij, die zich niet tot het huis van Judah weten, het ook horen?
Volgens mij haalt Lance Lambert twee belangrijke begrippen door elkaar als hij onder het Huis van Israel het joodse volk verstaat…Wanneer we huis van Juda en huis van Israel intikken in de zoekmachine, zijn het twee huizen,net zoals Ezechièl 37 en andere boeken schetsen en benoemen.
Wanneer we zowel de loop van het huis van Israel nagaan alsdat van het huis van Juda,dan komen we tot verrassende uitkomsten.
Naar mijn overtuiging zijn zij geen joden zijn en terugkeren naar de geboden van YHWH, niemand anders dan huis van Israel.Denk aan dat Lo/Ammi, wat Juda nimmer was…Voor velen die zich nu nog gelovigen in de volkeren noemen, krijgt de komende tijd een verrassende wending.Zij gaan hun identiteit ontdekken en hun bestemming naast het huis van Judah.Een overzichtelijke engelse site voor hen die daarmeer over willen weten, http://www.jewsandjoes.com en een nederlandse site http://www.beit-el.org

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-780">
Henk Vermeule
Op 25 februari 2013 om 5:04 pm uur

Toen Mark Biltz over de bloed maan sprak in 2009 was het nog erg vroeg aangezien de 4 data: Pesach en loofhutten 2014 en 2015 https://www.youtube.com/watch?v=vi78PmRX46Y
nog ver verwijderd waren. Nu de data dichterbij komen, kun je veel lezen over deze komende tekenen aan de hemel.
Laten we vooral niet alleen maar met de toekomstige zaken bezig zijn, het evangelie kom je als “term” al weinig tegen het “israel-wereldje”,terwijl onze, deze boodschap hét grootste teken aan de aarde ooit gedaan is..

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-642">
Wim Boneschansker
Op 8 januari 2013 om 8:54 pm uur

Het is natuurlijk heel belangwekkend dat Lance Lambert deze uitleg geeft, hij is immers een Jood. Voor mij is deze tekst over zon en maan altijd intrigerend geweest en ik heb gezocht naar de verklaring er van. Ik heb er meerdere gelezen, maar ik acht deze uitleg heel goed mogelijk, want ik denk dat de Here God veel duidelijkheid zal geven in de eindtijd aan Zijn kinderen en in het bizonder aan de kinderen van Zijn volk!

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel