Activiteiten


De PLO en de samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk

Door Bill Koenig (vertaling A.Monster)

De rol van de Katholieke Kerk, het Vaticaan, met betrekking tot Israël

Het Vaticaan en haar leiders hebben door de jaren heen veel uitspraken gedaan over het land Israël. Daarnaast hebben de standpunten van de PLO en het Vaticaan, hun verklaringen en de hulpverlening aan moslims, aan Israël en haar rechten, die Israel heeft op het land, sterk bedreigd.

Hier volgen slechts enkele voorbeelden, maar er zijn er veel meer.POPE JOHN PAUL II RECEIVES YASSER ARAFAT

(N.a.v. het artikel “Zeg Nee, tegen een Palestijnse Staat” , is besloten om dit artikel, als een vervolg, te plaatsen)

Paus Johannes Paulus en Yasser Arafat ondertekenen de basisovereenkomst tussen de ‘Heilige Stoel’ en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie op 15 februari 2000

Klik hier voor de overeenkomst>>

Uit Preambule:

“Roepen op tot een vreedzame oplossing te bereiken van het Palestijns-Israëlische conflict, die de onvervreemdbare nationale legitieme rechten en aspiraties van het Palestijnse volk zal realiseren, door middel van onderhandelingen en overeenkomsten, teneinde vrede en veiligheid voor alle volkeren van de regio te waarborgen op basis van het internationale recht, relevante resoluties van de Verenigde Naties en haar Veiligheidsraad, rechtvaardigheid en billijkheid;

“Verklaren dat een billijke oplossing voor het vraagstuk van Jeruzalem, op basis van internationale resoluties, van fundamenteel belang is voor een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten en dat eenzijdige beslissingen en acties, die het specifieke karakter en de status van Jeruzalem veranderen, moreel en juridisch onaanvaardbaar zijn… ”

Paus Johannes Paulus II riep op om een katholiek vasten te laten samenvallen met de Ramadan in een show van solidariteit met moslims op 14 december 2001.


Independent Catholic News

De paus heeft 14 december gekozen als de dag van gebed en vasten om die te laten samenvallen met het einde van de ramadan, de islamitische vastenmaand. De paus zei, dat hij hoopt dat “de gemeenschappelijke houding van religieuze boetedoening wederzijds begrip tussen christenen en moslims zal aanwakkeren en riep meer dan ooit op om op dit moment samen, bouwers van gerechtigheid en vrede te zijn.”

Paus Johannes Paulus II sponsorde een internationaal vrede evenement in Assisi, Italië op 24 januari 2002:

BBC

Prominent onder de gasten van de paus waren 29 hooggeplaatste islamitische geestelijken uit een breed scala van islamitische landen, waaronder Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Soedan, Marokko en Libië.

De paus had kruisen en kerkuitrusting weggenomen om ervoor te zorgen, dat de gasten van vele wereldgodsdiensten zich geriefelijker zouden voelen. Een week later, raakte een grote (miljard dollar kostende) seksuele crisis de katholieke kerk en blijft vandaag de dag nog steeds een zeer ernstig probleem.

——

Paus Johannes Paulus II ontmoet de Syrische president Basher Assad in Damascus, Syrië op 5 mei 2001:

CNN

Johannes Paulus II vloog toen naar Syrië, waar hij werd opgewacht door president Bashar al-Assad. Christenen maken 10 procent uit van de grotendeels islamitische bevolking van Syrië, maar Syrische functionarissen verwelkomden zijn bezoek als een kans om vrede en het bewijs van wat ze noemen Israëlische agressie binnen haar grenzen te propageren.

Hij ging een moskee binnen en sprak van de gemeenschappelijke binding van de islam en het christendom. Hij was ook de eerste paus om Syrië te bezoeken, hoewel de natie de kerk heeft voorzien van zes pausen.

Op zondag bezocht Johannes Paulus de stad Quneitra aan Syrische kant van de Golan Hoogten – een eens bloeiende agrarische stad verwoest tijdens de gevechten met Israël.  De Syrische autoriteiten hebben de stad niet herbouwd sinds de Israëlische troepen zich 27 jaar geleden terugtrokken, ze wilden de stad laten dienen als een voorbeeld van de Israëlische agressie.

———

Vaticaan herhaalt wens voor twee onafhankelijke en verzoende staten in het Heilige Land – Catholic News Agency

Vaticaanstad, 11 november 2004 / 12:00 am (CNA). Het Vaticaan gaf een verklaring uit naar aanleiding van de dood van de president, Yasser Arafat, van de Palestijnse Nationale Autoriteit, die vanmorgen op 75-jarige leeftijd overleed in een militair ziekenhuis in Parijs, waarin gevraagd werd om vrede in het Heilige Land en om “twee volledig met elkaar verzoende, onafhankelijke en soevereine staten.”

De directeur van het Press Office van de Heilige Stoel, Joaquin Navarro-Valls, die de verklaring voorlas, zei: “de Heilige Stoel sluit zich aan bij de pijn van het Palestijnse volk.”

Yasser Arafat had paus Johannes Paulus II 12 keer ontmoet tussen 15 september 1982 en 30 oktober 2001, met inbegrip van een bijeenkomst in Bethlehem tijdens de pelgrimstocht van de paus naar het Heilige Land in maart 2000.

————

De bisschoppen uit het Midden-Oosten vertellen Israël ‘De Bijbel rechtvaardigt de nederzettingen niet’    25 jan, 2010 –

VATICAANSTAD – Katholieke kerkleiders hebben Israël verteld, dat het geen Bijbelse begrippen van een “Beloofd Land” of een “uitverkoren volk” moet gebruiken om joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te rechtvaardigen.

“Het beroep op theologische en Bijbelse posities, die het Woord van God gebruiken om onterecht onrecht te rechtvaardigen is niet acceptabel,” zeiden ongeveer 160 bisschoppen en patriarchen uit het Midden-Oosten in een verklaring aan het einde van een twee weken durende bijeenkomst in het Vaticaan.

Aartsbisschop Cyril Salim Butros, hoofd van het panel, dat de verklaring opstelde, ging verder: “Het thema van het ‘beloofde land’ kan niet worden gebruikt om de terugkeer van de Joden naar Israël en de ontheemding van de Palestijnen te rechtvaardigen,” zei hij.

———————————–

 Redactie Pillar of Fire: Met dit artikel te plaatsen willen we waarschuwen voor de rol van RK t.a.v. Israel.
PACTIO*

Inter Sanctam Sedem atque Consilium pro Liberatione Palaestinae

Basisovereenkomst tussen de Heilige Stoel en de 
 Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

 

Preambule

De Heilige Stoel, de Soevereine Autoriteit van de katholieke kerk, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (hierna: PLO), de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, die werkt ten behoeve van en namens de Palestijnse Autoriteit:

Diep bewust van de bijzondere betekenis van het Heilige Land, dat onder meer een bevoorrechte ruimte is voor interreligieuze dialoog tussen de aanhangers van de drie monotheïstische godsdiensten;

Hebben de geschiedenis en ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Palestijnse volk herzien, met inbegrip van de werkcontacten en de daaropvolgende instelling – op 26 oktober 1994 – van officiële betrekkingen tussen de Heilige Stoel en de PLO;

Herinneren en bevestigen de instelling van de bilaterale permanente werk commissie voor het identificeren, bestuderen en aan de orde stellen van kwesties van gemeenschappelijk belang tussen de twee partijen:

Bevestigen opnieuw de noodzaak een rechtvaardige en alomvattende vrede in het Midden-Oosten te bereiken, zodat alle volken leven als goede buren en samenwerken om de ontwikkeling en de welvaart voor de hele regio en al haar inwoners te bereiken;

“Roepen op tot een vreedzame oplossing te bereiken van het Palestijns-Israëlische conflict, die de onvervreemdbare nationale legitieme rechten en aspiraties van het Palestijnse volk zal realiseren, door middel van onderhandelingen en overeenkomsten, teneinde vrede en veiligheid voor alle volkeren van de regio te waarborgen op de basis van het internationale recht, relevante resoluties van de Verenigde Naties en haar Veiligheidsraad, rechtvaardigheid en billijkheid;

Verklaren dat een billijke oplossing voor het vraagstuk van Jeruzalem, op basis van internationale resoluties van fundamenteel belang is voor een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten en dat eenzijdige beslissingen en acties, die het specifieke karakter en de status van Jeruzalem veranderen, moreel en juridisch onaanvaardbaar zijn ”

Roepen, daarom, op voor een speciaal, internationaal gewaarborgd, statuut voor Jeruzalem, dat het volgende moet waarborgen:

a. Vrijheid van godsdienst en geweten voor allen.

b. De gelijkheid voor de wet van de drie monotheïstische godsdiensten en hun instellingen en volgelingen in de Stad.

c. De identiteit en het heilige karakter van de Stad en zijn universeel belangrijk, religieus en cultureel erfgoed.

d. De Heilige Plaatsen, de vrije toegang tot en de eredienst in deze plaatsen.

e. Het regiem van de “Status Quo” in die heilige plaatsen, waar het van toepassing is;

Erkennen dat de Palestijnen, ongeacht hun religieuze overtuiging, gelijkwaardige leden zijn van de Palestijnse samenleving;

Geconcludeerd, dat de verworvenheden van de bovengenoemde bilaterale Permanente Werkcommissie nu neerkomt op toepasselijk materie voor een eerste- en Basisovereenkomst, die moet zorgen voor een solide en duurzame basis voor de verdere ontwikkeling van hun huidige en toekomstige relaties en voor de bevordering van de lopende taak van de commissie,

Komen de volgende artikelen overeen:

Artikel 1

Paragraaf 1:

De PLO bevestigt zijn permanente verplichting het menselijk recht op vrijheid van godsdienst en geweten te handhaven en te observeren, zoals vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale instrumenten met betrekking tot de toepassing ervan.

Paragraaf 2:

De Heilige Stoel bevestigt de verplichting van de katholieke kerk om dit recht te ondersteunen en verklaart eens te meer het respect dat de katholieke kerk heeft voor de aanhangers van andere godsdiensten.

Artikel 2

Paragraaf 1:

De partijen zetten zich in voor passende samenwerking bij het bevorderen van respect voor de individuele en collectieve mensenrechten, voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie en bedreigingen van het menselijk leven en waardigheid, alsook voor de bevordering van begrip en harmonie tussen de volkeren en gemeenschappen.

Paragraaf 2:

De partijen zullen doorgaan interreligieuze dialoog voor de bevordering van een beter begrip tussen mensen van verschillende religies aan te moedigen.

Artikel 3

De PLO zal in de Palestijnse wet de gelijkheid van mensen en de burgerrechten van alle burgers waarborgen en beschermen, met inbegrip van specifiek, onder meer, hen individueel of collectief vrijwaren van discriminatie op grond van religieuze overtuiging, geloof of praktijk.

Artikel 4

Het regime van de “Status Quo” zal worden gehandhaafd en nageleefd in die christelijke heilige plaatsen, waar het van toepassing is.

Artikel 5

De PLO erkent de vrijheid van de katholieke kerk om haar rechten uit te oefenen, door middel van de nodige middelen, haar functies en tradities, zoals die zijn, spiritueel, religieus, moreel, charitatief, educatief en cultureel.

Artikel 6

De PLO erkent de rechten van de katholieke kerk in economische, juridische en fiscale zaken: deze rechten worden uitgeoefend in overeenstemming met de rechten van de Palestijnse Autoriteiten op deze gebieden.

Artikel 7

Volledige werking zal in de Palestijnse wet worden gegeven aan de rechtspersoonlijkheid van de Katholieke Kerk en van de canonieke rechtspersonen.

Artikel 8

De bepalingen van deze overeenkomst doen geen afbreuk aan eventuele overeenkomsten tot nu toe van kracht tussen beide partijen en enige andere partij.

Artikel 9

De Bilaterale Permanente Werkcommissie kan, in overeenstemming met zulke instructies, als er kunnen worden gegeven door de respectieve autoriteiten van beide partijen, verdere manieren om items van deze overeenkomst te behandelen, voorstellen.

Artikel 10

Mocht er een controverse ontstaan over de interpretatie of de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst, zullen de partijen het oplossen door middel van onderling overleg.

Artikel 11

Gedaan in twee originele exemplaren in de Engelse en de Arabische talen, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. In het geval van divergentie, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.

Artikel 12

Deze Overeenkomst zal vanaf het moment van de ondertekening ervan door de twee partijen in werking treden.

Ondertekend in het Vaticaan, vijftien februari, 2000

Mgr. CELESTINO MIGLIORE

Dr. EMILE JARJOUI

Voor de Heilige Stoel

             Voor de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

Haec pactio rigere incepit die XV m. Februarii anno MM, ex quo a duabus partibus subsignata est.

*A.A.S., vol. XCII (2000), n. 12, pp. 853-856


[1] Zie onderaan het document

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel