Activiteiten


Midden-Oosten update oktober 2013 – door Lance Lambert

Midden-Oosten update  oktober 2013

“Hier spreekt Lance Lambert en dit is mijn update voor oktober 2013. Het wereldtoneel blijft grimmig. Het is goed om de Heer te kennen bij alles wat er gebeurt.” Lance LambertOverstromingen en bosbranden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en terrorisme eisen zoveel levens op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld, Nairobi in Kenia, 67 doden; in Pakistan, een gehele vergadering Christenen, 80 doden; in een week 132 doden in Pakistan; in Nigeria, 50 studenten doodgeschoten terwijl ze lagen te slapen, om maar een paar incidenten te noemen. Een paar weken geleden hier in Israël vierden we het Joodse Nieuwjaar 5774. Dit is het jaar van de rode manen, te beginnen op de eerste dag van Pesach en de eerste dag van Soekot.

Wat het ook alles betekent, wij zien het onder ogen met de Heer en wij herinneren ons de Schrift in Jesaja 26:3-4 – Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede (in Hebr. shalom-shalom), omdat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.” (NBG-1951)

Ik wil nog een paar teksten lezen – in Psalm 121:3-8, deze prachtige woorden – “Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.” (NBG 1951)

Ik zou hieraan nog willen toevoegen wat geschreven is in de profetie van Zacharia, hfst.12:1 – 4: “Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël. Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.” (NBG 1951)

Tot slot wil ik nog een andere tekst uit de Schrift lezen in Psalmen 20:1-5 – “De HERE antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken.” (NBG 1951)

In deze update zal ik trachten de volgende zaken te behandelen: Wat is de moeilijkheid van het probleem? Wat is de kern van de zaak? Wat ligt aan de wortel van het probleem, dat we in het Midden-Oosten hebben en in het bijzonder met betrekking tot Israël? Dan wil ik over het Midden-Oosten en de zogenaamde ‘Arabische lente’ spreken. Ten derde wil ik graag over de toestand van Israël op dit moment spreken en de zogenaamde vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. En tot slot zal ik het hebben over Soekot, dat we zojuist hebben gevierd en de essentiële betekenis van dit feest.

WAT IS DE MOEILIJKHEID van de zaak? Vergeet niet dat deze updates gaan over ‘Israël en het Midden-Oosten’ in het bijzonder  en over ‘Israël en de wereld’ in het algemeen en dan IN HET LICHT VAN GODS WOORD. Ze zijn niet alleen een nieuwsupdate over Israël en het Midden-Oosten en de wereld – het heeft te maken met het licht van God in Zijn Woord om ons te helpen het Midden-Oosten en de situatie in de wereld met betrekking tot Israël te begrijpen. Is het Woord van God echt en in werkelijkheid Gods Woord? Of is het een wirwar van oude verhalen samengesteld om de geschiedenis van een bepaald volk te rechtvaardigen, getuigenissen, waarmee kon worden geknoeid om het zo handelbaarder te maken voor een bepaald volk? Is het daarom een mengsel van Gods Woord en menselijke inbreng? Als dat zo is, moeten we dat uitzoeken en proberen het te herstellen. Waar het politiek incorrect is, moeten we het up to date brengen en het politiek correct maken. Waar het gaat om gewoonten uit de klassieke oudheid van de wereld, moeten we het moderner, meer eigentijds, meer in lijn met het moderne denken maken. We moeten het actualiseren en het politiek correct maken. Waar onrecht is gedaan als gevolg van wat velen noemen het ‘zogenaamde woord van God’, moeten we deze onrechtvaardigheden corrigeren.

Naar mijn mening is de Bijbel het Woord van God Zelf. Uit dit Woord, dat leeft en eeuwig blijft, werd ik uit God geboren. Zijn Woord, door de Geest van God, sprong uit het boek en in mijn donkere ziel en schiep een levend geloof en ik werd uit God geboren. Net zo werden de meesten van jullie, die vandaag mijn stem horen. Het was hetzelfde Woord van God dat het universum en de planeet waarop wij leven schiep. Er wordt ons verteld in het Evangelie van Johannes, dat “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God…” En het gaat verder met te zeggen: “Alle dingen zijn door Hem…” dat is Johannes 1:1-4. Als wij, die verlost en uit God geboren zijn, getuigen van de realiteit van Gods Woord, dan is ook de aanwezigheid van Israël in het Midden-Oosten een ongelooflijk en degelijk bewijs en getuigenis van het gezag, de inspiratie en de relevantie van Gods woord. Dit volk, dat tweemaal werd verbannen door de zonde en tweemaal terugkeerde naar zijn oorspronkelijke thuisland – de eerste keer gedurende 70 jaar, de tweede keer gedurende bijna 2.000 jaar – is uniek. Er is geen ander voorbeeld van in de wereldgeschiedenis. En daardoor spreekt God.

Denk na over Jeremia 31:10: Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. en nogmaals, in Jesaja 11:10-12 – En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.(NBG 1951)

 Israël is een banier. Nu, voor degenen onder u die niet in een koninkrijk leven, een banier wordt normaliter gehesen waar de koning of koningin woont, wat betekent dat Israël een teken is van de aanwezigheid van God in de wereldgeschiedenis. De belofte aan Abraham en zijn zaad is nog steeds ongeschonden geldig, ongeacht wat mensen zeggen, waaronder een aantal kerken. Degenen die hen zegenen zullen gezegend worden en degenen die hen vervloeken, zullen vervloekt worden – de twee Hebreeuwse woorden zijn verschillend, maar in het Nederlands hebben we maar een woord, een ‘vloek’, maar de eerste ‘ vloek ‘ is vernederen, kleineren, devalueren of ontkrachten, maar degenen die dat doen zullen worden ‘vervloekt’ – en dat is een sterk woord, een vreselijk woord van oordeel. De Almachtige heeft Israël gekozen, nog niet gered, als het krachtig bewijs van het simpele feit dat Zijn Woord ZIJN WOORD is.

Het is dan ook ondenkbaar om de verbonden, die God Zelf heeft gemaakt niet ontvankelijk te verklaren. Die verbonden zijn eeuwig, eeuwigdurende verbonden, zogezegd. Om eerdere verbonden af te wijzen en het verbond, waarover gesproken wordt in Ezechiël te houden, het nieuwe en eeuwige verbond, dat God had beloofd, dat Hij met zichzelf zou maken, is belachelijk. Abraham en zijn zaad, door Isaac, niet Ismaël, door Jacob, niet Esau – maakte God een verbond, een verbond, dat eeuwig is. In Psalm 105:7-11 zegt het – Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde; Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten (volgens en krappe berekening veertig duizend jaar)– dat Hij met Abraham sloot, en aan zijn eed aan Isaak; ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel.” (NBG)

De Almachtige heeft Israël gekozen, nog niet gered, als het krachtig bewijs van het simpele feit, dat Zijn Woord ZIJN WOORD is. Als we deze verbonden verwerpen, brengen wij oordeel over onszelf en over onze naties.

De verdeling dan ook van het Beloofde Land in twee staten, die schijnbaar naast elkaar leven in vrede en liefde, zal onnoemelijke problemen brengen aan allen die hun hand hiervoor lenen. Let aandachtig op mijn woorden – het maakt niet uit wie, de president van de Verenigde Staten, of de premier van het Verenigd Koninkrijk, of hun buitenlandse secretarissen, of welke andere nationale leider dan ook – het is een regelrechte afwijzing van Gods Woord en de verbonden, die Hij sloot met Abraham. Het feit, dat Hij dit volk heeft teruggebracht van de einden der aarde naar hun thuisland, naar hetzelfde land, waaruit ze werden verbannen en hen heeft verdedigd in elk van de tien oorlogen sinds de oprichting van de staat in1948, spreekt boekdelen.

En er komt nog veel meer. Zie hoe Zacharia, toen hij profeteerde over de laatste fase van de wereldgeschiedenis, ongeveer 2600 jaar geleden, sprak over de belegering van Jeruzalem en uitdrukkelijk verklaarde, dat de Almachtige Zelf wonder na wonder voor Israël zal verrichten in die fase van de geschiedenis. Hoor de woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, geïnspireerd door de Geest van God – Romeinen 11:28-29 – Zij (het Joodse volk) zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing (dat is, de voorbestemde macht en raad van God) zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. (NBG) Er is geen manier waarop je dat simpele duidelijke Woord in het Nieuwe Testament kan omzeilen.

De echte kern dan van de hele situatie in het Midden-Oosten en in toenemende mate in de westerse wereld is het gezag, de betrouwbaarheid en de relevantie van Gods Woord. Het zal steeds duidelijker worden, dat dit de kern is van de zaak.

Velen kijken naar de Bijbel, zoals mensen naar Shakespeare kijken – een ongelooflijk genie, met juweeltjes van inzicht, maar toch slechts menselijk geïnspireerd. Het kan worden genegeerd of ontkend in het streven naar vrede. Bovendien moet worden onderstreept, dat veel joden in de diaspora en ook in Israël zelf, deze mening hebben en niet geloven, dat de Bijbel, in zijn geheel, het Woord van God Zelf is en dat verbonden, die erin opgenomen bindend of ook relevant zijn voor de 21e eeuw. Zij kunnen worden gewijzigd, of geactualiseerd, of meer politiek correct gemaakt worden.

Sommige Israëlische leiders en vooraanstaande joodse leiders in de diaspora, vallen in deze categorie. Zulke leiders hebben de neiging om te geloven, dat de vrede belangrijker is dan grondgebied en dat elk offer om die vrede te verkrijgen, de moeite waard is. Als deze standpunten acties worden, zal een oordeel ook op Israël vallen.

Is deze vraag naar vrede werkelijk vrede? Ik zeg, dat het dat niet is, niet terwijl Satan bestaat. Het is ‘Vrede, vrede, waar er geen vrede is.’ Getuige hiervan is, wat er gebeurde – toen we terugtrokken uit Zuid-Libanon , wat kregen we? We staken de christenen – die zich in het zuiden van Libanon hadden verzameld voor veiligheid als gevolg van hun islamitische buren – we staken hen in de rug, en we hebben nu Hezbollah gekregen, de sterkst bewapende militie in het Midden-Oosten. Getuige hiervan is, wat er in Hebron gebeurde – we gaven Hebron terug en Hebron is nu een broeinest van problemen. We gaven Gaza terug en we hebben sindsdien 50.000 projectielen of raketten gehad.

Daarom moeten wij bidden, dat God genade zal hebben met ons. Ik herinner me de Schrift, waar ik en degenen, die met mij in mijn huis in Jeruzalem zijn, vaak afgaan op – Psalm 33:10-11 – “De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; de raad des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.”(NBG 1951) Ik geloof dat we op dat Woord kunnen afgaan in gebed, dat God al deze voorstellen en manipulaties van de verschillende landen tot niets zal terugbrengen ​​- Hij heeft het steeds weer gedaan en opnieuw en opnieuw en Hij zal het opnieuw doen.

NU WIL IK IETS ZEGGEN over het Midden-Oosten en de zogenaamde ‘Arabische Lente’. Een nieuwe wind blies vorig jaar door het Midden-Oosten. Het werd door de wereld media – de ‘Arabische Lente’ genoemd. Het leek erop, dat een nieuw tijdperk was aangebroken met de belofte van democratie en sociale verheffing, een lente, die zou leiden tot een glorieuze zomer. Het wordt nu door velen in de Arabische landen, de ‘ Arabische herfst ‘ genoemd, die leidt tot een ‘Arabische Winter’. In Egypte bijvoorbeeld won de Moslim Broederschap, onder leiding van Morsi, de verkiezing met een klein aantal stemmen en hij werd president. Al snel werd duidelijk, dat hij een totalitair systeem wilde ​​opleggen in heel Egypte. Hij nam enorme macht voor zichzelf, sprak van het opleggen van de sharia-wetgeving in het hele land en sprak van Jeruzalem als de spirituele hoofdstad van Egypte.

Het resultaat was voorspelbaar. Koptische christelijke kerken werden afgebrand of vernield, Koptische christenen en andere christenen werden vermoord. Volgens een gerucht, werd een Koptische christelijke jonge man gekruisigd vóór het huis van Morsi. Het resultaat van dit alles was enorme demonstraties voor en tegen president Morsi. Toen kwam het Egyptische leger tussenbeide, nam maatregelen tegen de Moslim Broederschap, zette president Morsi af en zette hem gevangen en arresteerde een groot aantal leiders van de Moslim Broederschap. Er is weinig twijfel, dat de meerderheid van de Egyptenaren het leger en zijn acties ondersteunen.

egypt-morsiWat uitzonderlijk is, is het feit, dat er een compleet misverstand heerst over de landen in het Midden-Oosten van de kant van de westerse landen. President Obama, in zijn buitenlands beleidskwesties, is van ramp naar ramp gegaan, verleende eerst steun aan Egypte en spoorde hen aan om zich te ontdoen van Mubarak en steunde openlijk Morsi. Nu bevindt de Verenigde Staten zich in een moeilijke situatie wat te doen – en vooral Obama. Hij kan niet erg goed openlijk toegeven, dat hij een kolossale fout heeft gemaakt. De Amerikaanse regering en veel van haar leiders steunden toen een onmiddellijke stopzetting van alle financiering aan het Egyptische leger, net als veel andere. Het waren niet alleen de Verenigde Staten, die dit standpunt hebben, maar ook het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Toen verbazingwekkend – het is moeilijk te geloven – kwam Saoedi-Arabië ertussen met $ 12 miljard voor het Egyptische leger. Ze verving natuurlijk wat de Amerikanen niet van plan waren te geven.

Het feit wil, dat het eenvoudig is – veel van de olie sjeikdoms, evenals Saudi-Arabië, willen niets van doen hebben met de Moslim Broederschap. Zij vrezen hen en zagen de overwinning ervan in Egypte als een ramp. Onder de huidige omstandigheden, is de Moslim Broederschap door een Egyptische rechtbank een verboden organisatie verklaard. Het is interessant, dat er geen enkel Arabisch land in het Midden-Oosten was, dat de Moslim Broederschap niet verbood. De Broederschap werd verboden in Irak, Syrië, Jemen, Egypte, Tunesië – overal – om de eenvoudige reden, dat de regeringen van deze landen het revolutionaire karakter ervan vreesden.

De waarheid is weer eenvoudig. Democratie is in de westerse landen door de eeuwen ontwikkeld en onderging vele veranderingen tot het uiteindelijk zijn definitieve vorm bereikte. Het is onmogelijk om de democratie op te dringen aan landen zonder eerdere ervaring ermee. Toen ik al het lawaai hoorde, gemaakt door westerse leiders over de afzetting van Morsi, kon ik niet anders dan denken aan Adolf Hitler, die de democratie gebruikte om de Duitse democratie te vernietigen en een totalitair systeem aan Duitsland op te leggen met al zijn bittere en kwade gevolgen.

DAN KAN IK IETS ZEGGEN OVER Syrië. Daar is de Syrische situatie met 150.000 Syrische burgers gedood en miljoenen Syrische vluchtelingen, die buurlanden, zoals Irak, Turkije, Libanon, Jordanië, enz. ontwrichten. En het moet ook gezegd worden, dat er miljoenen Syriërs ontheemd, zonder huizen of banen, in Syrië zelf zijn. De Syrische situatie is tot op zekere hoogte gevaarlijk, met rebellengroeperingen, die met elkaar vechten, evenals het regime van Assad. Het Russische plan om alle Syrische chemische wapens te vernietigen, moet goed zijn voor het Midden-Oosten. Het is echter vol grote gevaren.

Een Syrische generaal, die is overgelopen naar het Westen, zei dat Bashir Assad nooit al zijn chemische wapens ZAL overgeven. Hij zegt, dat er bepaalde gebieden en locaties in Syrië zijn, waar deze wapens zijn opgeslagen en niet aan het licht zijn gebracht.

LAAT ME IETS ZEGGEN OVER Tunesië. Tunesië heeft ook veel onrust gekend. Die verkiezing werd gewonnen door wat door de wereldmedia een ‘ gematigde islamistische partij werd genoemd’. Sindsdien zijn twee prominente Tunesische oppositieleiders vermoord en is er veel onrust in Tunesië. Tunesië werd altijd opgevat als het meest gematigde van de Arabische landen en het was in Tunesië, dat de zogenaamde ‘Arabische Lente’ begon.

Men zou ook Libië kunnen noemen – is er een inzinking van recht en orde in Libië; Libanon is verdeeld met veel dood, onrust en strijd; Jemen – dezelfde toestand – allen hebben veel moeilijkheden en onrust gezien.

DAN, ALS WE SPREKEN OVER HET Midden-Oosten, moet ik Iran noemen. Iran heeft een nieuwe president, Rouhani, die Iran een nieuw gezicht aan de wereld begint te geven. Zijn ‘charme-offensief ‘ heeft zeker de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beïnvloed. Niettemin, onder al de glimlach zijn het dezelfde geestelijken, die Iran met een ijzeren vuist regeren. De nucleaire ambities van Iran blijven hetzelfde en niettegenstaande de bewering van Rouhani, vordert het nucleaire programma, terwijl de volken aarzelen. Het kan niet lang duren, voordat we wakker worden met een test van een nucleair apparaat. Dit zal het Midden Oosten veranderen. Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten zijn allemaal even ongerust als Israël over wat er in Iran gebeurt.

Laat ik iets zeggen over de huidige toestand in Israël. Te midden van het Midden-Oosten, in wat velen een moeilijke of zware buurt (omgeving) hebben genoemd, blijft Israël opmerkelijk rustig, gezien de omstandigheden. Het is waar, dat toen Syrië met actie tegen Israël dreigde, er een run op gasmaskers was, tot een punt waar de overheid er geen meer in voorraad had. Toch bleef Israël in evenwicht.

De gevaren zijn echter al te reëel voor Israël. Zacharia spreekt over de belegering tegen Jeruzalem, toen hij profeteerde over de laatste fase van de wereldgeschiedenis en spreekt over wonder na wonder, dat de HERE Zelf zal werken voor Jeruzalem en Juda. Elk beloofd, goddelijk ten uitvoer gebracht wonder wordt geïntroduceerd door de woorden – ” in die dag. ” U vindt ze in hoofdstuk 12 van Zacharia, de verzen 3-4, 6, 8, 9-11 en in hoofdstuk 13:01.

Er bestaat, in mijn gedachten, geen twijfel over, dat we deze periode doormaken, waarover Zacharia ruim 2.600 jaar geleden profeteerde. We zien hoe alle decors op zijn plaats worden gezet – de Moslim Broederschap is in alle volken rondom Israël. Het kan niet anders dan kwaad voorspellen, omdat de Moslim Broederschap en de militante islam geloven in de uiteindelijke vernietiging van Israël.

Verder is er een alarmerende toename van antisemitisme in de westerse landen en zelfs in de confessionele kerken. Dit antisemitisme zal het nationale beleid van die landen met betrekking tot Israël beïnvloeden, eindigend in het boycotten van goederen uit Israël, in sancties en een weigering om haar op één of andere manier te ondersteunen en ten slotte in een daadwerkelijk conflict.

Het zal dan zijn, dat de Here zal opstaan ​​om te strijden voor Israël en haar te verdedigen. Er is GEEN MANIER waarop je Israël kunt elimineren, net zomin als je de Almachtige God, of Zijn Woord kan elimineren. Het is vanaf het begin het doel van satan geweest om de HERE en Zijn Woord te verwijderen en te ontkennen – de HERE en Zijn Woord uit het hele universum ontkennen. Dat doel omvat de verlosten van de HERE, Israël en de ware en levende kerk. Hij zal mislukken.

De zogenaamde vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen

Te midden van al deze conflicten en chaos, voeren Israël en de Palestijnse Autoriteit vredesbesprekingen. Zo groot is het conflict in het Midden-Oosten, dat die vredesgesprekken nauwelijks worden genoemd. Schijnbaar moesten ze op de achtergrond blijven. Maar tot nu toe is er weinig vooruitgang geboekt.

Het is moeilijk in te zien hoe iets, dat echte vrede benadert, kon worden bereikt, vooral met wat er in het partijprogramma van de Moslim Broederschap en inderdaad overal van de militante Islam staat. Mahmoud Abbas wordt door de wereld in het algemeen als een gematigd man gezien, een man met wie Israël vrede zou kunnen sluiten. Maar achter dit uiterlijk zit een andere man.

AbbasHij promoveerde op een proefschrift, dat de Holocaust ontkent, hij staat erop, dat geen enkele Jood zal worden toegestaan in de staat Palestina te leven – het zal Judenfrei zijn, hij zal geen Israëlische aanwezigheid in de Jordaanvallei toelaten en hij dringt aan op verdelen van Jeruzalem. Dit alles, met de eis van terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen – ongeveer 6 miljoen ervan – is de doodsklok van een duurzame en blijvende vrede.
Niemand kon mij vertellen, dat deze Palestijnse staat geen groter Gaza met raketten en al het andere zal worden. Als Israël hiermee in zou stemmen, zou dat het einde van Israël zijn. Mahmoud Abbas wil de vernietiging en de eliminatie van Israël net zo veel als Iran, Hezbollah, Hamas en de Moslim Broederschap – alleen, zij willen het allemaal met een enkele klap, hij wil het in etappes. Het doel is hetzelfde, de wijze waarop het zal worden bereikt, anders. Bid voor de ware en echte vrede van Jeruzalem.

TOT SLOT WIL IK IETS ZEGGEN over Soekot. We hebben net het Feest van Soekot gehouden gedurende de zeven dagen zoals in het Woord van God verordineerd, wanneer alle vruchten van het land ingezameld zijn. Gedurende zeven dagen wordt ons geboden om in loofhutten te wonen, om ons heel de weg te herinneren, die de HERE ons door de wildernis en in het Beloofde Land leidde.

Gedurende al die veertig jaar verstrekte de HEERE elke dag manna en op de zesde dag een dubbele portie, die genoeg was voor de sabbat. Hij voorzag water uit een rots, wat hen volgde in al die jaren en een verandering van het dieet met kwartels van tijd tot tijd. Hij leidde hen in een wolkkolom overdag en een vuurkolom des nachts. Hun sandalen versleten niet, noch hun kleren en zij leden niet onder één van de ziekten van de Egyptenaren. De reis zou ongeveer twee weken hebben geduurd, in plaats daarvan duurde het veertig jaar. Een hele generatie stierf door ongeloof. Maar een nieuwe generatie, met het levende geloof van Jozua en Kaleb, ging het Beloofde en door het geloof geërfde Land, binnen.

Soekot is om ons eraan te herinneren dat de HERE NOOIT FAALT. Hij eindigt altijd wat Hij begint. Hij vervult altijd Zijn doel. Laat me twee verzen voorlezen helemaal aan het einde van de Bijbel – werkelijk interessant, het is aan het eind van de Bijbel – in de eerste plaats in Openbaring 21:06 – En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. (NBG 1951) En dan in Openbaring 22:13 – Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. (NBG 1951)

Soekot is dan ook gevuld met vreugde, het is gevuld met de zekerheid, dat wat God heeft gepland en bedoeld, Hij zal voltooien. Met echte verwachting kunnen we dan ook de toekomst onder ogen zien. Indien wij Hem zullen volgen met geloof en gehoorzaamheid, zal Hij niet falen noch ons in de steek laten en we hoeven niet bang en ontzet te zijn door alles, waarmee we worden geconfronteerd.

vertaling: A. Monster

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-2530">
Ray William
Op 2 november 2013 om 3:36 pm uur

Ik begrijp even niet wat de belofte en profetien van de toekomstige stad, het hemels Jeruzalem waar Jesaja oa in hfst 26 over spreekt, met huidige ‘incidenten’ van doen heeft? Verder Ps 121 evenals Ps 120 zijn beloften voor diegene die idd hun voet niet wijken van Gods paden oftewel die Hem 100% volgen en doen wat Hij heeft geboden(huidig Jeruzalem???) Hoewel het huidige Jeruzalem door velen niet wordt (h)erkend, zie ik ook in Zach. 12 verder geen overeenkomst met wat na vers 4 komt of geldt dat dan weer niet? Ook Ps 20 gaat alleen op voor diegene die Zij wetten en geboden doen. Samenvattend; moet ik hieruit opmaken dat de profetieen en beloften voor Zijn Jeruzalem en voor Zijn volk, de Heiligen die rechtvaardig zijn door het doen van zijn geboden, ook voor het huidige Jeruzalem en bewoners gelden? De tijd komt dat er idd vrede zal zijn, dat het licht van Jeruzalem schijnt, dat de bewoners rechtvaardig zijn en Zijn wet in hun harten hebben. Maar kan je hier iets van terugzien in het huidige Israel/Jeruzalem? Het Israel van vandaag is heel bijzonder, speciaal en wonderlijk, maar is ook maar een fractie van wat God nog gaat invullen met Zijn Jeruzalem.
Israel zou door jaloersheid (vanwege de relatie met JHWH en het doen van Zijn wetten)moeten worden gewekt, niet om te worden bevestigd in hun menselijke tradities en vertrouwen. Wees niet tevreden, bid dat de beloften van JHWH spoedig zullen worden vervuld, lees uw Bijbel. Shalom Ray William PS. met Soekot geeft JHWH te kennen dat de Messias (de struik) de banier over ons is net zoals Hij in de wildernis was, en wat Hij wederom gaat zijn in het nieuwe Jeruzalem.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel