Activiteiten


Hoe zal Groot-Brittannië (en Nederland) worden gered?

prayer-for-ukNoot vooraf: dit artikel gaat over Engeland en de Brexit. Gebed speelde een grote rol in de Brexitcampagne. Werner Oder schreef een indrukwekkend commentaar op het gebed. Ook voor ons is dit een zeer leerzame boodschap.

“Er was eens een tijd dat de slag om Engeland werd uitgevochten op het slagveld van Europa. Bedreigd door de nazi-invasie wekte de Britse Eerste Minister Winston Churchill de natie op om te vechten voor haar overleving: 

“Wij verdedigen ons eiland, wat de prijs ook mag zijn, wij zullen vechten op de stranden, we zullen vechten op de landingsplaatsen, we zullen vechten in de velden en in de straten, we zullen vechten op de heuvels; wij zullen ons nooit overgeven.”

Vandaag wordt de strijd om het voortbestaan van Groot-Brittannië niet gestreden met tanks of Spitfires, hij wordt gevochten in de gebedsbijeenkomsten van de wereld. Ik ben er zeker van dat u wel eens hebt deelgenomen aan een gebedsbijeenkomst van christenen die bezorgd zijn over hun volk. De leiders sporen hun gemeente overeenkomstig de Bijbel aan om verzoeken te doen, te bidden, voorspraak te doen en voor iedereen dank te betuigen – voor koningen en allen die gezag dragen, opdat we vredig en rustig kunnen leven in alle godzaligheid en heiligheid. Dit is goed en behaagt God, onze Heiland, die wil dat alle mensen worden gered en tot de kennis der waarheid komen.” (2.Tim. 2:2).

Dit uitdagende Bijbelgedeelte is goed, behalve dat er weinig instructie wordt gegeven over hoe te bidden. Hoewel iedereen weet tot wie te bidden en voor wie te bidden, schijnen weinigen te weten, hoe te bidden en waarvoor te bidden! Dus lijken de algemene gebeden zich te concentreren op het verzoek aan God om wijsheid voor de politici en autoriteiten van hun volk. Wijsheid om rechtvaardige wetten goed te keuren, wijsheid om rechtvaardige wetgeving te schrijven, wijsheid om rechtvaardige toespraken te houden, enz.

Hoewel dit allemaal zeer geestelijk klinkt en wordt gedaan in volkomen oprechtheid, vraag je je af hoeveel van deze gebedsinspanning daadwerkelijk effectief is? Het is niet zo dat God ons niet hoort, of niet geweldig zou willen handelen in het land, waar zo ernstig voor gebeden wordt. De vraag is hoe wij bidden, dat wil zeggen, wat wij bidden voor diegenen die gezag dragen en de mensen in de regering.

Aangezien alle machten en autoriteiten door God worden ingesteld, zal het voor de kerk belangrijk zijn te bidden dat God het de autoriteiten mogelijk zal maken in te zien, dat zij een regering zijn onder de leiding van God, dat zij verantwoordelijk zijn en verantwoording moeten afleggen aan God voor alle beslissingen die ze nemen namens het volk dat ze regeren. Dit is iets waar veel politici zich bewust van waren in de tijd van de eerste Amerikaanse presidenten of de Britse regering, zelfs onder koning John (die waarschijnlijk één van de slechtste koningen was die Engeland ooit heeft gehad). Koning John was in oorlog met zijn baronnen over zijn machtsmisbruik in 1215. Het resultaat was dat de Magna Carta werd opgesteld als één van de grootste constitutionele documenten van alle tijden, waarin er de nadruk op wordt gelegd dat de nationale wetten en heersers onderworpen zouden moeten zijn aan God en zo de “vrijheid van het individu tegen de arbitraire autoriteit van de tiran’ (Lord Denning) zouden verzekeren.

Dit lijkt echter niet meer het geval te zijn, daar hedendaagse politici, op enkele uitzonderingen na, zich niet langer bekommeren om Gods woord of zichzelf verantwoordelijk beschouwen tegenover God, laat staan tegenover hun kiezers. Dus bidden ‘voor wijsheid’ is in dit opzicht aan het verkeerde adres.

Er wordt veel gebed geïnvesteerd in de toekomst van ‘Groot-Brittannië’. O.a. de moslims bidden, de afgodendienaren bidden en de christenen bidden. Wiens gebeden zullen de overhand hebben? Het antwoord is niet zo simpel als velen denken, want het is niet alleen God, die gebeden beantwoordt. De duivel doet dat ook! Hij beantwoordt elke gebed dat gebeden wordt in eigenbelang! Vooral het gebed dat ‘God wijsheid zal geven aan politici’.

Goddelijke wijsheid voor politici?

Het klinkt als een goed en goedbedoeld gebed, maar is het de juiste manier om te bidden? Nou, enerzijds vertelt de Bijbel ons dat wijsheid een geschenk van genade is, dat gereserveerd is voor de godvrezenden die God moeten vragen (Jakobus 1:5), en dus in Hem moeten geloven. Mensen die zich hun gebrek aan wijsheid realiseren en God om goddelijk ingrijpen vragen, zullen wijsheid ontvangen.

Maar God zal geen wijsheid geven aan diegenen, die ‘God niet doen’, die God niet geloven of Hem zelfs haten. Naast dat de Bijbel ons leert dat God alle heersers en mensen in de positie van macht aanstelde, moeten wij beseffen dat, zoals Lord Acton zei, “macht corrumpeert”. Er is ons geen beter beeld gegeven, dan die van een specifieke Oostenrijkse landarbeider. Toen hem de macht was gegeven van een SS-Sturmbannführer, assisteerde Alois Brunner Adolf Eichmann bij de deportatie van tienduizenden Joden naar vernietigingskampen. (Hij werd later ingehuurd door de CIA en beschermd door de regering van Syrië, waar hij in vrede woonde en stierf). Dit is wellicht een extreem voorbeeld, maar het helpt ons te begrijpen, dat absolute macht absoluut corrumpeert, of het in nazi-Duitsland, in Syrië of in Engeland is.

Wie creëert de politieke sfeer in de wereld?

Om voor de Britse regering te bidden, moeten we het juiste perspectief hebben, zoals dat geopenbaard is in Psalm 2, waar gesproken wordt over de echte politieke agenda van nationale leiders, hun politici en hun lokale overheden. Dit zijn de mensen, op enkele uitzonderingen na, die de politieke sfeer in de wereld bepalen. Jezus vertelde ons, dat de wereld Christenen en Joden haat, iets dat Psalm 2 bevestigt: ‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde” (Messias!). “Laten wij Hun banden verscheuren” zeggen zij “en Hun touwen van ons werpen.” 

Een artikel in de Mail na de stemming over Brexit sprak over politici ‘die samenzwoeren tegen het volk’. Dit wordt zelden in de media te berde gebracht, maar het is de waarheid. ’s Werelds politici – met enkele uitzonderingen – zweren samen tegen God, de Messias en Zijn volk. Dit is de enige echte samenzweringstheorie, behalve dat het geen theorie is. Het is dus onverstandig om christelijke principes toe te passen, zoals Goddelijke wijsheid te vragen voor leiders, die met corrupte macht antisemitisme tolereren, Israël boycotten en christelijke vervolging aanmoedigen door toenemende antichristelijke wetten. Ik vraag mij af, hoeveel Duitse Christenen God gebeden hebben om wijsheid voor Adolf Hitler? Aangezien God zulk gebed niet beantwoordt, zal de duivel dat doen! Hij zal overvloedig zijn ‘wijsheid’ geven aan diegenen, die gecorrumpeerd zijn door de macht, die zij hebben ontvangen. ‘Duivelse wijsheid’ leidt onvermijdelijk tot corruptie, goddeloze wetten en regelgeving die in directe tegenspraak is tot de Bijbel, boosaardige insinuaties, duistere deals achter de schermen, alles bedekt met de leugen dat het niet ‘in het belang van de burger’ is.

In 2. Kron.7:14 wordt Gods volk opgeroepen om van hun slechte wegen terug te keren. Dit kan wel betekenen dat christenen berouw moeten hebben over de manier waarop zij bidden, zich afwenden van hun naïeve traditionele ‘wijsheid’-gebeden naar krachtige voorspraak dat de Vreze van God over het land mag komen. Dan zal wijsheid opnieuw de overhand krijgen.

Goed bidden

Hoe kunnen we bidden dat deze natie wordt gered, zoals de veel geciteerde oude profetie schijnt aan te geven? Het is duidelijk dat de redding van Brittannië niet het redden van het politieke systeem, de beveiliging van onze grenzen of het krijgen van een rechtvaardige regering betekent. Groot-Brittannië zal worden gered, wanneer de Britten worden gered! Niets anders. Helaas klampen veel mensen die bidden voor de redding van “Groot-Brittannië, zich vast aan een strohalm, als zij niet begrijpen dat ‘redding’ niet bestaat uit een betere economie of politieke veiligheid.

Natuurlijk mogen we God bidden om slechte regeringsbesluiten tegen te gaan, wij moeten inderdaad vragen dat Hij de raad van de goddelozen verijdelt, maar onze gebeden moeten dieper gaan dan dat! We moeten onder andere krachtig bidden tot God dat Hij de plannen van de goddelozen tot niets zal brengen.

Bidden voor onze leiders en mensen in de regering eist meer dan alleen ‘naïef geloof’ – het eist Bijbels perspectief, dat zegt, dat de vreze des HEEREN het beginsel is van de wijsheid (Spreuken 1:7) We moeten bidden dat de vreze van de Heere op onze leiders zal vallen, dat Zijn brandende toorn hen schrik zal aanjagen (Ps. 2). Wanneer de vrees van de Heere op hen valt, volgt overtuiging van zonde. Dan realiseren mensen zich, dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God (Hebr.10:31)

Door de vrees van de Heere en de overtuiging van zonde, volgt berouw, wat de omkering is die echte bekering betekent. Dit is wat we moeten bidden als Groot-Brittannië moet worden gered. Wij moeten ons afkeren van het bidden van naïeve gebeden en beginnen God te smeken dat de vreze van God op dit land zal vallen. Zoals Abraham betreuren we het dat er absoluut geen vreze Gods is in deze plaats (Gen. 20:11), in dit land, noch in de kerk!

Het voorwaardelijke vereiste voor de genezing van de natie is dat Gods volk zichzelf vernedert, op de juiste manier zal bidden en zich af zal keren van hun naïeve manieren van gebed.

Laten we bidden, dat de vrees van God op dit land zal vallen. Bidt God dat Hij inkeer schenkt die leidt tot erkenning van de waarheid, en dat zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. (2 Tim. 2:24).

Dit volk is tot de rand van de afgrond gekomen, doordat het zich heeft afgekeerd van de Heere, die Groot-Brittannië groot heeft gemaakt. Ik weet niet zeker of dit land gered kan worden, maar één ding is zeker, het volk kan worden gered, wanneer wij bidden dat de vreze van de Heere op deze eilanden valt – zolang er nog tijd is.

Laten we duidelijk zijn over wat God zegt tot dit volk en alle natiën van de wereld: Nu dan, koningen, handel verstandig; laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met vreze. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt… (Ps. 2)

Het wordt tijd voor Christenen in Engeland om een ommezwaai in hun gebed te maken en te bidden dat de vrees van God op onze regering valt, in plaats van nietszeggende ‘wijsheid gebeden.’ Wanneer ze dat doen, zal God misschien Godvrezende mannen en vrouwen in dit land en, wat nog belangrijker is, in de Kerk doen opstaan! Dit is hoe Groot-Brittannië kan worden gered, dit is hoe de naties kunnen worden genezen.”

© Werner Oder, Tuckton Christian Centre Bournemouth, United Kingdom

Vertaling: PoF

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-56621">
Christianne
Op 19 november 2016 om 8:37 pm uur

Wat een leerzaam artikel!Bedankt voor het plaatsen.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel