Activiteiten


Hoe kunnen wij bidden voor de verkiezingen?

European_Council_Consilium

logo van de EU, o.a. gebruikt door de president van de EU Van Rompuy, doet sterk denken aan alziend oog

(Door Wim Kuiper, Huis van Gebed Daniel Den Haag). De meeste christenen weten wel dat we als christenen geroepen zijn om voorbede te doen voor de hooggeplaatste mensen in onze maatschappij  (1 Tim. 2: 1), maar veel mensen vinden het moeilijk om hiervoor te bidden. ‘Waar moet ik dan voor bidden? Ik weet er niet zo veel van, politiek laat ik over aan mensen die er verstand van hebben.’

Als hulp om gericht te kunnen bidden voor de komende verkiezingen in Nederland  en de daar op volgende kabinetsformatie volgt hierna een korte gebedsoutline vanuit de ontwikkelingen die wij als Huis van Gebed Daniel Den Haag zien.

Het is belangrijk om de profetische lijnen in onze tijd te zien en van daaruit te komen tot specifiek gebed voor de verkiezingen. Daarmee wordt bedoeld: waar menen wij waar  ‘God mee bezig is’ , en hoe kunnen we hier in lijn mee bidden.
In het huis van gebed Daniel Den Haag zijn we als wachters vanaf eind 2006 bezig met voorbede voor de regering is zijn algemeenheid, en voor de komende verkiezingen vanaf het moment van de val van het kabinet. De outline is een samenvatting van hoe wij de afgelopen tijd zijn geleid in onze gebedstijden. Er zijn nog vele andere onderwerpen, maar onderstaande punten staan centraal in onze gebedstijden.

Welke profetische lijnen zien wij in deze tijd?

1. Europese Unie

Allereerst is er de opkomst van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) die de komst van de Antichrist voorbereidt. Deze NWO opereert in de geest van de Antichrist en is volgens  1 Joh 4:3 een ontkennende macht van Jezus Christus (“ iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist.”).  Eén van de onderdelen van de NWO is de vorming van de Europese Unie (EU). Er is niets mis met samenwerking tussen de Europese landen onderling, maar de EU stijgt ver uit boven het niveau van samenwerking. De EU – zoals we deze nu kennen –  is nog niet ‘ af’, maar als het aan de politieke leiders n Brussel ligt, zal de EU een supranationaal karakter krijgen, de Verenigde Staten van Europa. Hiervoor is het nodig dat de volken van Europa hun bevoegdheden op veel gebieden zullen moeten afstaan. Bewust is jarenlang het einddoel van de EU in het verborgene gebleven. Er was sprake van een stapsgewijze aanpak tot verdere vorming  zonder formeel einddoel met de bedoeling om niet te veel weerstand op te roepen. Het einddoel van de politieke leiding in Europa is onmiskenbaar de vorming de deze ‘ superstaat’ getuige de nieuwe plannen van de president van Europa Van Rompuy c.s. De financiele crisis wordt door hem nu ge- c.q misbruikt om op korte termijn ingrijpende stappen te nemen op weg naar deze “ superstaat” .

Waarom is dit nu zo erg? Het karakter van de EU is onmiskenbaar antichristelijk van aard, zij ontkent het christendom als een belangrijk stuwende kracht achter de geschiedenis van Europa, en rekent alleen de Griekse en Romeinse waarden (incl. de daarbij behorende symboliek uit hun godenwereld) alsmede die van de Verlichting en het Humanisme tot de centrale waarden van Europa. Opvallend is dat de EU veelvuldig gebruik maakt van – en refereert aan de symboliek van de geschiedenis van de verkrachting van de prinses Europa (uit Tyrus) door de griekse oppergod Zeus. De essentie is dat Zeus, vermomd als een zeer mooie stier, de prinses heeft meegelokt en daarna zijn ware identiteit onthult en haar overweldigt. Meer hierover kunt u lezen in het boek “ Babylon in Europa”  door David Hathaway en het artikel door Helene Bos “ Europa, waarom die naam?” (servingthenations.org)

Dit is veelzeggend over wat er nu met de Europese volken gebeurt. De volkeren worden nu – of zij willen of niet – door politiek geweld van de politieke Europese elite genomen, misleid en misbruikt. De ware identiteit van de EU wordt langzamerhand duidelijk: de volken komen in een vals verbond met de geestelijke macht die schuil gaat achter de EU, namelijk de geestelijke macht die Zeus heet, en niets anders is dan de naam van satan. ( zie Op. 2: 13, hier wordt gesproken over Pergamum, de plaats waar de troon van satan was. Het is bekend dat hier een grote tempel van Zeus stond.)  De bedoeling van God is juist dat de volken in verbond met Hem zullen gaan leven. God wil voor hen zorgen en hen zegenen! Door de EU komen de volken van de regen in de drup terecht met alle rampzalige gevolgen van dien. Door het antichristelijk karakter van de EU zal bovendien de wetgeving zorgen voor verdere beperking van de godsdienstvrijheid van christenen.

Hoewel deze ontwikkelingen zijn voorzegd in de Bijbel en door God worden toegestaan in Zijn heilsplan, betekent dit niet dat wij als christenen dit gelaten over ons heen moeten laten komen. Wij hebben de taak om ‘weerhouder’ te zijn totdat (2 Thes. 2:6,7) hij zich openbaart op zijn tijd. God heeft een tijd gesteld voor de openbaring van de antichrist (mens der wetteloosheid).

Laten we bidden:

•    voor verkiezingen die zullen leiden tot een regering die niet bereid is om verdere bevoegdheden over te hevelen aan de EU zodat we niet verder in het valse verbond van de EU worden gezogen.

•    dat de nieuwe premier en ook de minister van Financien bestand zullen zijn tegen de manipulatie van de Europese elite

•    dat de EU als verkiezingsissue zeer duidelijk op de voorgrond mag treden, en de partijen zich duidelijk zullen uitspreken over hun standpunt in deze, vooral de VVD en SP als grootste partijen in de peiling

•    dat de leugen dat ‘ Nederland niet zonder de EU kan’ ontmaskerd zal worden

•    dat in de komende weken God zal ingrijpen zodat de ogen van NL open zullen gaan voor het misleidende karakter van de EU en bij het Nederlandse volk alle vertrouwen in de EU zal worden ondermijnd.

2.  Herstel van Israel

Een andere ontwikkeling die God zelf aan het bewerken is, is het herstel van Israel.
Centraal staat de vraag of en in hoeverre een nieuwe regering mee zal werken aan Gods plan voor het herstel van Israel. Israel bevindt zich nu in een belangrijke periode van haar geschiedenis. God heeft de Joden vanuit de natien gevoerd en zal hen blijven voeren naar het door God beloofde land. Maar de politieke druk op Israel neemt hand over hand toe om land af te staan. Ook de oorlogs-machines van de omliggende volken wordt in stelling gebracht. Met alle bedreigingen van dien. Politiek komt Israel internationaal steeds meer alleen te staan, terwijl de volken rondom haar steeds agressiever naar haar toe worden met als hoogtepunt de bedreigingen van Iran. De komende periode zullen zeer belangrijk worden voor Israel. Tot nu toe is Nederland een ‘ relatief’  goede vriend geweest van israel. De vraag is of een nieuwe regering de koers t.o.v. Israel zal gaan veranderen. Wat zal een nieuwe regering doen als Israel in oorlog komt met de omringende volkeren? Blijft NL lsrael steunen?

Van belang is dat de nieuwe regering Israel zal blijven steunen. In het vorige regeeraccoord was expliciet hier een passage in opgenomen. Vanuit Gen. 12:3 weten we dat het zegenen van Israel tot zegen leidt, en tegen werking en vervloeking tot vervloeking.

Laten we bidden:

•    voor een uitslag van de verkiezingen die zal leiden tot een regering die Israel zal steunen, ook in oorlogstijd, en met God zal meewerken aan Zijn plannen, en niet Gods plannen zal willen dwarsbomen. Dit laatste zou rampzalig zijn voor NL, want Israel is de oogappel van God.

•    Bid dat God aan Nederland een Kores zal geven als premier (zie Jes. 45: 1-4): “ter wille van mijn knecht Jacob en van Israel riep Ik u bij uw naam, mijn uitverkorene, gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet.” Kores kende God niet, maar God riep hem om het volk Israel te zegenen.

•    Dat de regering een upgrade van de status van de Palestijnse Autoriteit in de VN niet zal steunen, ongeacht wat de andere Europese landen doen.

3. Bescherming van de bijbelse normen en waarden

Het is onnodig te zeggen dat  de krachten van de geest van de antichrist werkzaam zijn in ons land. Vooral partijen zoals D’66 en Groen Links  opereren redelijk extreem  in deze geest van de antichrist. Zij zijn vaak voorlopers om de christelijke verworvenheden openlijk en onbeschaamd aan de kaak te stellen. De lijst van immoraliteit verankerd in wetgeving wordt te lang om op te noemen. Ook de vrijheden van de christenen komen sterk onder druk te staan, zoals in het geval van de zgn. Weigerambtenaar en de zaak inzake het lidmaatschap van vrouwen bij de SGP. Christenvervolging in brede zin ligt op de loer!
Vooral de agressieve lobby van homosexuelen (m.n. D’66) heeft veel bijbelse wetgeving vernietigd, en heeft een onberedeneerbare haat jegens de christenen.

Laten we bidden voor:

•    Dat God de omvang en invloed van deze antichristelijke partijen (D’66, Groen Links e.a) een halt toeroept, u kunt Job 18: 6-9 proclameren en uitbidden: dat het licht van de goddeloze uitgeblust moge worden!

•    Dat de nieuwe regering oog zal hebben en rekening zal houden met de christelijke vrijheden en niet verder zal inperken;

•    Dat er geen nieuwe ruimte (oprekking) komt voor mogelijkheden voor abortus en euthanasie

4. Koninklijk Huis

De Koningin speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van een nieuwe regering. Zij werd en wordt door vele mensen geadviseerd en zij besloot tot het aanwijzen van informateurs en formateurs. (Dit jaar heeft de politiek besloten om haar niet meer te betrekken in het formatieproces. Maar sommige politieke partijen vrezen chaos en willen haar toch in deze rol hebben.) Daarnaast maakt zij tevens deel uit van de regering als adviseur. Wekelijks ontvangt zij de premier.
De geestelijke situatie van het Koninklijk Huis is zeer gemengd. Aan de ene kant kennen we de koninklijke familie als lidmaten van de PKN, in het bijzonder straalde Koningin Wilhelmina een groot vertrouwen uit in God. Aan de andere kant zijn er helaas verbintenissen met organisaties zoals de Vrijmetselarij (zie noot 1) en de Bilderberg groep, geheime genootschappen die vooral actief zijn op het gebied van de Nieuwe Wereld Orde. De Koningin en ook de kroonprins beschikken over vele internationale contacten in de sfeer van de NWO, met wereldleiders zoals president Clinton en Nelson Mandela.

Laten we bidden:

•    Dat de Koningin wijsheid van God zal ontvangen bij het eventueel aanwijzen van de sleutelfiguren in kabinetsformatie; dat zij nog een zegen mag zijn voor ons land;

•    Dat de geestelijke machten van duisternis geen vat zullen krijgen op haar besluiten;

•    Voor goede adviseurs rondom in dit proces (Spr. 25:5: “Doe de goddeloze weg bij de koning en zijn troon wordt bevestigd door gerechtigheid.”).

Noot 1: “ Het huis van Oranje en de nederlandsche orde van vrijmetselarijen”, uitgave van Hoofdbestuur der orde van Vrijmetselaren onder het Groot Oosten der Nederlanden.

Deel dit artikel

4 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-394">
Arnold Norder
Op 11 oktober 2012 om 8:34 pm uur

Even RE. Vraag: zien jullie in de EU het 5de rijk van Nebukadnessar of niet. En weten jullie nu waar de troon van de satan staat: in Berlin Duitsland. En waar is het geestelijke Romeinse rijk gebleven in deze tijd, Rome. Al is dit Romeinse rijk wat in de 4de of 5de eeuw na Yeshua onderging in twee delen verdeeld. Een oost en een westers rijk. Al is nu het politieke rijk nog niet hersteld, het geestelijke rijk is volledig Actief. Waar komt namelijk het tot stand komen van de EU vandaan. Uit het verdrag van ja Rome. Eerst waren dat nog 6 landen heb ik begrepen. Dan nog deze vraag welk gebouw of toren staat er in staatsburg: de toren van Babel. Ook niet afgebouwd maar wel operationeel. En dan deze vraag: wat voor een afbeelding staat er voor het parlement in Brussel, ja de vrouw op het beest uit openbaring 17 en 13.
zo dat is iets over Europa. Zie hier voor David Hathaway op you tube, weet even niet zo gauw welke link dit is.
Dan nog iets over het koninklijk huis. Weten we wel wat de vorstin heeft getekend. Ik verwijs jullie dan in deze door naar tora-yeshua.nl van Ben Kok.
Dat de islam in hun beginselen het zelfde is als de christelijke kerk al hier. De islam vind dat iedereen gelijk is. U moet maar eens Ben kok zijn site gaan bekijken, en kunt u het niet vinden een RE op zijn site is genoeg.
Wij kunnen voor dit alles bidden, zelfs vragen of deze beker ons voorbij mag gaan. Maar in dit alles moeten en mogen wij toch zeggen zoals onze broeder Yeshua ons heeft voor gedaan. Niet onze wil geschiede maar JHWH uw wil geschiede.

Sjaloom van Arnold

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-314">
Helga Boldewijn
Op 8 september 2012 om 11:09 am uur

Bedankt voor deze nuttige informatie nog vlak voor de verkiezing plaats vindt. Gods zegen Jezus Vrede zij Jeruzalem en Israël Shalom.

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-312">
J.Hagendijk-Stehouwer
Op 7 september 2012 om 12:35 pm uur

hartelijk bedankt voor eerlijke en bijbelse informatie

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-305">
ron
Op 4 september 2012 om 9:48 pm uur

bedankt ,goeie informatie .

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel