Activiteiten


De Abraham Akkoorden en Covid 19

‘Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.” (Nah 1:15). Op 15 september jl. ondertekenden Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein een historisch vredesakkoord op het gazon van het Witte Huis in Washington DC. De meeste Israëli’s zijn euforisch over deze overeenkomst. Tenslotte lijkt er echte vrede te zijn tussen Israël en twee Arabische staten en die is bemiddeld door de meest Israël-vriendelijke Amerikaanse president in de geschiedenis.

(foto boven: President Trump onthult zijn vredesplan voor Israël en de Palestijnen, in het Witte Huis, op 28 januari 2020. Wikimedia Commons – public domain/ bron: het Witte Huis)

door: Lars Enarson

President Trump heeft ook aangekondigd dat meer Arabische landen op weg zijn om soortgelijke overeenkomsten te sluiten. Veel christelijk-zionistische leiders en vrienden van Israël zijn verheugd, en president Trump is kandidaat geworden voor de Nobelprijs voor de vrede.

Als wachters op de muren van Jeruzalem moeten we echter proberen van de Heer te horen wat hij over deze overeenkomst zegt. Is het van Hem? Is het goed of slecht voor Israël? Moeten we ons verheugen of niet?

Allereerst moet worden begrepen dat het nieuwe vredesakkoord tussen Israël en de VAE deel uitmaakt van het vredesplan van president Trump in het Midden-Oosten genaamd “The Deal of the Century”. Een van de duidelijke doelen van dit vredesplan is om een Palestijnse staat te vestigen in het hart van Gods eigen Land. Dit wordt maar liefst 300 keer genoemd in de tekst en Jared Kushner, de architect van het vredesplan, heeft dit ook meer dan eens heel duidelijk in het openbaar verklaard. Het is ook de uitgesproken verwachting van zowel de VAE, Bahrein als andere Arabische naties die nu overwegen om zich bij de VAE aan te sluiten om vrede te sluiten met Israël, dat er een Palestijnse staat zal komen met Jeruzalem als hoofdstad.

Dit is absoluut niet Gods wil, zelfs als het Palestijnse leiderschap een complete ommekeer zou maken en vrede zou sluiten met Israël, een tweestatenoplossing en Israëls bestaansrecht zou accepteren.

Zoals de meesten van u weten, hebben we de afgelopen vier jaar keer op keer gewaarschuwd voor Trumps vredesplan, “The Deal of the Century”.

Op Sjabbat-ochtend, 5 september jl., werd ik (Lars) wakker met Gods vrede en aanwezigheid om me heen op een ongebruikelijke manier. Ik had de vorige dag niet gebeden of nagedacht over het vredesplan van Trump. In Zijn aanwezigheid begon de Heer mij te bevestigen wat ik van Hem had gehoord: het vredesplan is niet van Hem.

President Trump is de meest Israël-vriendelijke Amerikaanse president in de geschiedenis geweest. Maar als hij slaagt met zijn “Deal of the Century”, zal hij degene zijn die uiteindelijk het land Israël zal verdelen en delen van Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat zal maken. Moge dit nooit zo zijn! We moeten bidden! We worden gewaarschuwd in Gods woord: “Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zware steen maken voor alle volken. Iedereen die deze opheft, zal zichzelf zeker bezeren. ” (Zach. 12: 2-3)
Dit omvat ook Amerika en president Trump.

Een huwelijksverbond
De haftara-tekst die in elke synagoge werd gelezen op de sabbat voorafgaand aan de ondertekening van het historische vredesakkoord in Washington DC op 15 september, kwam uit Jesaja hoofdstuk 62. Er staat in de verzen 4 en 5 over Jeruzalem:

‘U zult niet langer verlaten worden genoemd, en uw land zal niet meer verwoest worden genoemd, maar u zult mijn vreugde in haar worden genoemd en uw land is getrouwd; want de HEERE heeft een behagen in u, en uw land zal trouwen. Want zoals een jonge man een jonge vrouw trouwt, zo zullen uw zonen met u trouwen, en zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid, zo zal uw God zich over u verheugen. “

God zegt hier dat de relatie tussen het Joodse volk en het land Israël als een huwelijksverbond is. Hij zegt:

“uw land zal trouwen. Want zoals een jonge man een jonge vrouw trouwt, zo zullen uw zonen met u trouwen. “

(Foto: Judea, vlakbij Bethel – foto PoF)

Bovendien staat er dat God zich verheugt over dit huwelijk tussen het Joodse volk en het land Israël, zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid. Dit zijn erg krachtige woorden.
Het betekent ook dat God buitengewoon bedroefd is als het land wordt weggegeven aan een ander volk dan de Joden. Het is in Zijn ogen alsof iemand overspel heeft gepleegd met een bruid vóór haar huwelijk.

Sarah en de orkaan Sally
De week van de ondertekening van de Abraham-vredesakkoorden, het Torah-gedeelte die in alle Joodse synagogen over de hele wereld werd gelezen, werd ontleend aan Genesis 21 en sprak over Sara en de geboorte en het lijden van Izak. Wij lezen daar:

Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Izak van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar Ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Genesis 21: 8-13

Ismaël is de vader van de Arabische volkeren. Tweemaal in Genesis 21 belooft God om Ismaël tot een grote natie te maken (vs. 13 en vs. 18). Die belofte heeft hij zeker gehouden. Abraham hield van zijn beide zonen. Uiteindelijk verzoenen Ismaël en Isaac zich met elkaar bij de begrafenis van hun vader. Er staat:

Zijn zonen Izak en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela, in het veld van Efron, de zoon van Zohar de Hethiet, ten oosten van Mamre. (Genesis 25: 9)

Maar in Genesis 21 maakte God heel duidelijk dat Izaäk werd gekozen om Abrahams erfgenaam te zijn en dat Ismaël het Land niet samen met Izak zou beërven.

De naam Isaac betekent “lachen”. Het Hebreeuwse woord is yitzachak. In vers 9 staat dat Sara Ismaël met Isaak zag lachen. Het kwam Abraham voor dat ze het naar hun zin hadden, het goed met elkaar konden vinden en in vrede met elkaar leefden. Het Hebreeuwse woord dat in dit geval wordt gebruikt, is echter m’tzacheq. Het klinkt bijna hetzelfde als Isaacs naam yitzachak. Maar het woord heeft andere connotaties dan alleen maar lachen. Andere bijbelvertalingen vertalen het in ‘spottende’ (KJV), ‘spotten’ (NKJV), ‘grappen maken over’ (NLV) of ‘spelen met’ (NRSV).

Het woord verwijst niet naar pure vreugde of gelach zoals yitzachak. Het wordt in feite in de Schrift gebruikt in verband met de drie hoofdzonden van afgoderij, overspel en moord!

Het wordt gebruikt bij het incident met het gouden kalf:

En ze stonden de volgende dag vroeg op en brachten brandoffers en brachten vredesoffers. En de mensen gingen zitten om te eten en te drinken en stonden op om (m’tzachek) te spelen. (Ex 32: 6)

Paulus schreef hierover:

Weest geen afgodendienaars zoals sommigen van hen waren; zoals geschreven staat: ‘De mensen gingen zitten om te eten en te drinken en stonden op om te spelen.’ (1 Kor. 10: 7)

Potifars vrouw gebruikte dit woord toen ze Jozef ervan beschuldigde haar te verleiden tot overspel. Ze zei tegen Potifar:

Die Hebreeuwse slaaf die je ons bracht, kwam naar me toe om me te bespotten (m’tzachek).” (Gen 39:17)

Ten slotte wordt het woord ook gebruikt over de mannen van Joab en Abner die elkaar vermoordden. Er staat:

Laat de jonge mannen opstaan en strijden (m’tzachek) voor ons. ’… En ieder ving zijn tegenstander bij het hoofd en stak zijn zwaard in de zijde van zijn tegenstander, zodat ze samen neervielen.” (2 Sam 2: 14,16)

afb: Expulsion_of_Ishmael_and_his_Mother_Wikimedia

Wat Sara zei, vond Abraham zeer onaangenaam. Maar God zei tegen hem: “Wat Sara ook tegen je zegt, doe wat ze je zegt, want door Izaak zal je nageslacht een naam krijgen.”

Hier hebben we een verbazingwekkend detail. Op de dag van de ondertekening van de vredesakkoorden van Abraham, werd een orkaan genaamd Sally snel geïntensiveerd boven de noord-centrale Golf van Mexico. De orkaan kwam aan land de volgende dag, 16 september, aan de Amerikaanse Golfkust als een orkaan van categorie twee die verwoestingen en overstromingen veroorzaakte, waarbij duizenden gedwongen werden hun huizen te ontvluchten.

We weten dat de God van Abraham, Izaak en Jacob nooit slaapt of sluimert en dat Hij heel waakzaam Israël in de gaten houdt. Hij spreekt op veel verschillende manieren en we kunnen er zeker van zijn dat als het over Israël gaat, niets toeval is. De God van Israël neemt herhaaldelijk zowel de hemel als de aarde op als getuigen met betrekking tot Zijn bemoeienissen met zijn uitverkoren natie. Zie Deut. 30:19; 32: 1, Jes. 1: 2!

Orkaan Sally nadert de Amerikaanse kust, 15 sept. 2020 (filmpje Wikimedia)

Interessant genoeg is de naam Sally afgeleid van de Hebreeuwse bijbelse naam van Abrahams vrouw Sara! Sprak God door het Torah-gedeelte voor de week van de ondertekening van het “Abraham vredesakkoord”? Was orkaan Sally een berisping van God met betrekking tot het Abraham-vredesakkoord dat de vorige dag werd ondertekend tussen de zonen van Isaak en de zonen van Ismaël, precies zoals Sara tegen Abraham zei: “Drijf deze slavin uit met haar zoon, want de zoon van deze slavin zal geen erfgenaam zijn met mijn zoon Izak.”

COVID 19
Er zijn meer onheilspellende tekenen rond het recente vredesakkoord. Er wordt in Nahum geprofeteerd over de ware vrede die God Israël zal schenken als de antichrist wordt verslagen:
‘Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.” (Nah. 1:15)

Als er ware vrede van God komt, wordt Juda aangespoord om de feesten van de Heer te vieren. Wat gebeurde er onmiddellijk na de ‘gelukkige’ ondertekening van de recente ‘historische’ vredesakkoorden op het gazon van het Witte Huis? Precies het tegenovergestelde! De pandemie van COVID-19 trof Israël met een ongekende tweede golf die het hele land afsloot precies tijdens de heilige herfstfeesten van de Heer!

Toen de Israëlische vredesdelegatie onder leiding van premier Netanyahu in Israël landde, werd niet aangekondigd: “Vier uw feesten, Juda!” Het was eerder precies het tegenovergestelde: “Dit jaar kun je je vreugdevolle feesten niet zoals gewoonlijk vieren, want er zal een volledige lockdown zijn over het hele land!”

Wij geloven niet dat dit toeval is. Slechts twee dagen na de publicatie van het vredesplan van president Trump op 28 januari, verklaarde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationale zorg. En met de ondertekening van de Abraham-akkoorden treft een tweede golf van de pandemie Israël. God probeert te spreken tot degenen die oren hebben om te horen. We moeten niet vergeten dat de ondertekening van de vredesakkoorden net zo veel, of misschien zelfs meer, op initiatief van premier Netanyahu is gekomen als van president Trump.

Netanyahu heeft aangegeven dat de huidige COVID-lockdown een heel jaar zou kunnen duren. Het is zeer verontrustend dat Israël een nauwe relatie met de WHO ontwikkelt in haar strijd tegen de pandemie. De directeur-generaal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus zal volgend jaar Israël bezoeken en Israël werkt samen met de WHO om een vaccin te produceren.

Het lijkt erop dat Israël onder premier Netanyahu op dit moment meer en meer in valse allianties met goddeloze krachten wordt getrokken. We moeten bidden!

Gods heilige berg
Een van de overeenkomsten die Israël met de VAE heeft gemaakt onder het Abraham-vredesakkoord, is om visa te geven aan Arabische moslims die willen komen bidden tot Allah op de meest heilige plaats op aarde, de Tempelberg in Jeruzalem die God “Mijn heilige berg” noemt.
Er staat in Ezechiël:

Want op Mijn heilige berg, de berghoogte van Israël, verklaart de Here God, daar zal het hele huis van Israël Mij in het land dienen. (Ez 20:40)

foto: Jerusalem-2013[2]-Aerial-Temple_Mount-[south_exposure]-Wikimedia

Op dit moment mag geen Jood tot God bidden op de Tempelberg. Maar Israël belooft nu alle moslims in het Midden-Oosten het recht om daar te komen bidden. Het is geschreven in Haggai:

“Zo spreekt de HEERE van de legermachten: Dit volk zegt: De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de HEERE te herbouwen. Toen kwam het woord van de HEERE door de dienst van de profeet Haggaï: Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de HEERE van de legermachten: U zaait veel maar brengt weinig binnen. U eet maar niet tot verzadiging. U drinkt maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel.” (Hag. 1: 2-6)

De VAE is per hoofd van de bevolking een van de rijkste landen ter wereld. Israëlische bedrijven staan nu in de rij om zakelijke deals te sluiten met bedrijven in de VAE. Het Israëlische ministerie van Financiën ziet potentieel voor een jaarlijkse bilaterale handel van $ 2 miljard en meer. Dit welkome inkomen was een van de belangrijkste drijfveren achter de vredesovereenkomst tussen de twee landen.

De tweede golf van COVID 19 kost Israël echter naar schatting minstens evenveel als enkele jaren aan inkomsten uit de vredesovereenkomst van de VAE en als de huidige lockdown wordt verlengd zoals Netanyahu aangeeft, zal er niets meer over zijn van het financiële gewin van het vredesakkoord. Haggai vroeg de Joden in zijn tijd:

“Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt?… Denk na over uw manieren … hij die loon verdient, doet dat door ze in een zak met gaten te stoppen.”

Ja, op een dag zal er vrede komen tussen Ismaël en Isaak. Maar het zal komen op Gods voorwaarden, niet op die van de mens, wanneer beiden zich tot dezelfde ware God zullen wenden en Hem alleen zullen aanbidden zoals beschreven in Jesaja 19. Het zal niet komen door een compromis met de aanbidding van vreemde goden.

Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen. Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen. Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! Jes. 19: 21-25)

VAE, Chrislam en de Abraham-akkoorden
Op 4 februari 2019 ondertekenden paus Franciscus en de grote imam van de Al-Azhar Universiteit, Ahmad el-Tayeb, het “Document over menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven” in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Abu Dhabi. Paus Franciscus zei dat zijn pelgrimstocht naar de Verenigde Arabische Emiraten een “nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de dialoog tussen christendom en islam” schreef en hielp bij het bevorderen van wereldvrede op basis van broederschap. Meer dan 600 religieuze leiders waren aanwezig bij het evenement.

Het vredesakkoord tussen de katholieke kerk en de islam maakt deel uit van het fundament waarop de Abraham-akkoorden zijn gebouwd. Jared Kushner, de architect achter de “Deal of the Century”, (afb. landkaart Wikimedia) verheugt zich erop dat joden en moslims samen bidden en president Trump heeft gezegd dat de Abraham-akkoorden “de deur zouden openen voor moslims, joden en christenen om samen te leven, samen te bidden, en samen te dromen.” Bij de ondertekening van de akkoorden door het Witte Huis, uitte premier Netanyahu zijn optimisme dat de vredesakkoorden ‘hoop zouden brengen aan alle kinderen van Abraham en het Arabisch-Israëlische conflict voor eens en voor altijd zouden beëindigen’.

De Bijbel openbaart ons wie God is. Joden en christenen bidden tot dezelfde God, omdat we dezelfde Schriftgedeelten delen. Moslims hebben niet dezelfde God, omdat ze hun geloof baseren op een boek dat de Bijbel tegenspreekt.

Het is heel goed mogelijk dat door Trumps vredesproces en de Abraham-akkoorden uiteindelijk de Joden mogen bidden op de Tempelberg. Psalm 141: 2 zegt:

Laat mijn gebed als reukwerk voor jullie worden geteld, en het opheffen van mijn handen als het avondoffer!

De islam verbiedt elk permanent vredesakkoord tussen moslims en christenen of joden. Een dergelijke overeenkomst moet uiteindelijk worden verbroken als de tijd rijp is. Daniël 9:27 zou dan kunnen worden vervuld:

Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Het is niet nodig dat er een Joodse tempel op de Tempelberg wordt gebouwd voor 2 Thessalonicenzen 2: 3 om vervuld te worden over de antichrist die zijn zetel in de tempel van God neemt, omdat de Tempelberg “het huis van de Heer” wordt genoemd, of er nu een gebouw staat of niet. Zie Ezra 2:68!

Het is laat. We moeten waken en bidden.

Lars Enarson, sept. 2020

(vertaling: PoF)

Deel dit artikel

1 reactie

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel